Roháček3. Mojžišova21

3. Mojžišova

Leviticus

Čo do svätosti kňaza a jeho manželstva.1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz kňazom, synom Áronovým, a po­vieš im: Nik­torý z vás nezanečistí sa za mŕt­veho vo svojom ľude, 2 iba za svoj­ho po­krev­ného, sebe blíz­keho, za svoju mat­ku, za svoj­ho ot­ca, za svoj­ho syna, za svoju dcéru a za svoj­ho brata 3 a za svoju ses­tru, pan­nu, sebe blíz­ku, ktorá ne­pat­rila mužovi, za tú sa zanečis­tí. 4 Teda nezanečistí sa kňaz súc pánom vo svojom ľude, aby sa poškvr­nil. 5 Ne­spravia si lysiny na svojej hlave a ne­oholia boku svojej brady ani na svojom tele ne­spravia nijakého rezu. 6 Svätí budú svoj­mu Bohu a ne­poškvr­nia mena svoj­ho Boha, lebo obetujú ohňové obeti Hos­podinove, chlieb svoj­ho Boha, a pre­to budú svätí. 7 Ženy smil­nice alebo poškvrnenej si ne­vez­mú ani si ne­vez­mú ženy, za­hnanej od jej muža, lebo každý z nich je svätý svojemu Bohu. 8 A budeš ho mať za svätého, lebo obetuje chlieb tvoj­ho Boha; svätým ti bude, lebo svätý som ja Hos­podin, ktorý vás po­sväcujem. 9 A keby sa poškvr­nila dcéra nie­ktorého kňaza do­pus­tiac sa smils­tva, poškvr­nila svoj­ho ot­ca, bude upálená ohňom. Najvyšší kňaz, mŕtvy, žena-panna.10 A naj­vyšší kňaz zpomedzi svojich bratov, na ktorého hlavu bol vy­liaty olej po­mazania, a bol na­pl­nil svoju ruku, pos­vätil sa, aby ob­liekol s­väté rúcho, neroz­pus­tí svojej hlavy na znak smút­ku ani neroz­trh­ne svoj­ho rúcha. 11 Ne­voj­de k ni­ktorej duši mŕt­veho, nezanečis­tí sa ani len za svoj­ho otca ani za svoju mať. 12 A ne­vyj­de zo svätyne a ne­poškvr­ní svätyne svoj­ho Boha, lebo koruna oleja po­mazania jeho Boha je na ňom. Ja som Hospodin! 13 Za ženu si vez­me pan­nu v jej panen­stve. 14 Vdovy a za­hnanej alebo poškvrnenej smil­nice si ne­vez­me, ale iba pan­nu zo svoj­ho ľudu si vez­me za ženu. 15 A ne­poškvr­ní svoj­ho semena vo svojom ľude, lebo ja som Hospodin, ktorý ho po­sväcujem. S vadou nepristúpiť pred Hospodina.16 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 17 Hovor Áronovi a po­vedz mu: Ni­ktorý z tvoj­ho semena po ich po­koleniach, na ktorom by bola nejaká vada, ne­pris­túpi, aby obetoval chlieb svoj­ho Boha. 18 Lebo ni­ktorý muž, na ktorom by bola vada, ne­pris­túpi: slepý muž alebo kuľhavý, alebo ktorý by mal nie­ktorý úd pri­malý alebo pri­veľký, 19 alebo muž, ktorý by mal zlomenú nohu alebo zlomenú ruku, 20 alebo hr­batý alebo pri­ten­ký, alebo ktorý by mal beľmo na oku alebo keby bol chrastavý alebo prašivý alebo keby mal stlačené lono. 21 Ni­ktorý muž, na ktorom by bola nejaká vada, zo semena Árona, kňaza, ne­prib­líži sa, aby obetoval ohňové obeti Hos­podinove; vada je na ňom, ne­prib­líži sa, aby obetoval chlieb svoj­ho Boha. 22 No, chlieb svoj­ho Boha, z toho, čo je svätos­väté, i zo svätého bude jesť. 23 Len k opone ne­voj­de a ol­táru sa ne­prib­líži, lebo je na ňom vada, a ne­poškvr­ní mojich svätýň, lebo ja som Hospodin, ktorý ich po­sväcujem. 24 A Mojžiš to hovoril Áronovi a jeho synom a všet­kým synom Iz­raelovým.