Roháček3. Mojžišova19

3. Mojžišova

Leviticus

Byť svätým. Rôzne príkazy.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor celej obci synov Iz­raelových a po­vieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hos­podin, váš Bôh. 3 Každý sa budete báť svojej mat­ky a svoj­ho ot­ca, a budete os­tríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh. 4 Ne­ob­rátite sa o nijakú vec k mod­lám a liatych bohov si ne­spravíte. Ja som Hospodin, váš Bôh. 5 A keď budete obetovať Hos­podinovi bit­nú obeť po­koj­nú, budete ju obetovať tak, aby ste boli príjem­ní. 6 Toho is­tého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť, i na druhý deň; ale to, čo zo­stane do tretieho dňa, spáli sa ohňom. 7 A keby sa pred­sa jed­lo tretieho dňa, bude to mrz­ká vec; nebude príjem­ný. 8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu. Žatva, oberačka, nekradnúť a rôzne.9 Keď budete žať žnivo svojej zeme, ne­sožneš docela krajov svoj­ho poľa, a paber­kov svoj­ho žniva ne­pos­bieraš. 10 Ani nebudeš paber­kovať svojej vinice ako ani nebudeš sberať pad­lých bobuliek svojej vinice; chudob­nému a po­hos­tínovi to zanecháš. Ja som Hospodin, váš Bôh. 11 Nek­rad­nite a ne­klam­te ani neluhaj­te ni­kto svoj­mu blížnemu. 12 A ne­prisahaj­te falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 13 Nebudeš utis­kovať svoj­ho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájom­níka až do rána. 14 Nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého ne­položíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 15 Ne­učiníte ne­právos­ti v súde; nebudeš hľadieť na to, že je nie­kto chudob­ný, ani nebudeš zo stran­níc­tva ctiť osoby veľkého; spraved­livo budeš súdiť svoj­ho blížneho. 16 Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svoj­ho blížneho. Ja som Hospodin. 17 Nebudeš nenávidieť svoj­ho brata vo svojom srd­ci; pros­to budeš tres­tať svoj­ho blížneho, aby si sa ne­previnil a neniesol pre neho hriechu. 18 Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať ­hnevu na synov svoj­ho ľudu a milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin. 19 Os­tríhať budete moje ustanovenia! Ne­púšťaj svoj­ho hoväda pojiť sa s hovädom iného druhu; svoj­ho poľa ne­poseješ rôz­nym semenom ani ne­vez­meš na seba rúcha, z­hotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu. Keby muž ležal s dievkou, zasnúbenou.20 Keby niek­torý muž ležal so ženou v súloži semena, a bola by to diev­ka - ot­rokyňa, za­snúbená mužovi, ale by nebola ničím vy­kúpená, alebo ktorej nebola daná sloboda, oba budú po­tres­taní, nezom­rú, lebo nebola oslobodená. 21 A do­vedie Hos­podinovi svoju obeť za vinu ku dveriam stánu shromaždenia, barana obeti za vinu. 22 A kňaz po­kryje na ňom h­riech baranom obeti za vinu pred Hos­podinom, jeho hriech, ktorým zhrešil, a od­pus­tí sa mu, a bude čis­tý od svoj­ho hriechu, ktorým zhrešil. Rôzne zákazy a príkazy.23 A keď voj­dete do zeme a za­sadíte nejaký ovoc­ný strom, nech už by to bol akýkoľvek, ob­režete jeho ne­ob­riez­ku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude ne­ob­rezaným; nebude sa jesť. 24 A štvr­tého roku bude všet­ko jeho ovocie svätým chvál Hos­podinovi. 25 Až piateho roku budete jesť jeho ovocie, aby vám pri­dal svojej úrody. Ja som Hospodin, váš Bôh. 26 Ničoho nebudete jesť s kr­vou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť. 27 Ne­o­striháte si strany svojej hlavy dookrúhla, ani nez­kazíš boku svojej brady. 28 Za mŕt­veho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého pís­ma. Ja som Hospodin. 29 Ne­poškvr­níš svojej dcéry tým, že by si ju od­dal smils­tvu, aby ne­smil­nila zem a bola by zem pl­ná mrz­kos­ti. 30 Os­tríhať budete moje soboty a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin. 31 Ne­ob­rátite sa k vešt­com, vyvolávajúcim duchov, ani sa ne­poj­dete pýtať k vedom­com zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 32 Pred šedivou hlavou po­vs­taneš a budeš ctiť osobu star­ca a budeš sa báť svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 33 A keď bude u teba bývať po­hos­tín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť. 34 Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, po­hos­tín, ktorý bude po­hos­tíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 35 Ne­učiníte ne­právos­ti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere. 36 Budete mať spraved­livú váhu, spraved­livé závažie, spraved­livú efu i spraved­livý hín. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme. 37 A budete os­tríhať všet­ky moje ustanovenia a všet­ky moje súdy a budete ich činiť. Ja som Hospodin.