Roháček3. Mojžišova20

3. Mojžišova

Leviticus

Moloch, veštci. Byť svätým.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Po­vieš synom Iz­raelovým: Ktokoľvek zo synov Iz­raelových ako i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni v Iz­raelovi, kto by dal zo svoj­ho semena Molochovi, is­tot­ne zo­mrie, ľud zeme ho ukameňuje. 3 A ja ob­rátim svoju tvár proti tomu človekovi a vy­tnem ho zp­ro­stred jeho ľudu, pre­tože dal zo svoj­ho semena Molochovi, aby zanečis­til moju svätyňu a aby poškvr­nil meno mojej svätos­ti. 4 A keby nech­cúc vidieť zavreli ľudia zeme svoje oči a od­vrátili ich od toho človeka, keďby dal zo svoj­ho semena Molochovi, a nezabili by ho, 5 vtedy ja po­stavím svoju tvár proti tomu človekovi i proti jeho čeľadi a vy­tnem ho i všet­kých tých, ktorí smil­nili idúc za ním, k­torí smilniac pošli za Molochom, z pro­stred­ku ich ľudu. 6 A čo do duše, ktorá by sa ob­rátila k vešt­com, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedom­com, aby smil­nila idúc za nimi, ob­rátim svoju tvár proti tej duši a vy­tnem takého človeka zprostred jeho ľudu. 7 Pre­to sa po­sväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh. 8 A budete os­tríhať moje ustanovenia a budete ich činiť. Ja som Hospodin, ktorý vás po­sväcujem. O zlorečení otcovi a o rôznej nečistote pohlavnej.9 Lebo ktokoľvek by zlorečil svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, is­tot­ne zo­mrie; zlorečil svoj­mu ot­covi a svojej materi; jeho krv bude na ňom. 10 A človek, ktorý by sa do­pus­til cudzoložs­tva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svoj­ho blížneho, is­tot­ne zo­mrie i cudzoložník i cudzoložnica. 11 A človek, ktorý by ležal so ženou svoj­ho ot­ca, od­kryl na­hotu svoj­ho ot­ca, is­tot­ne zo­mrú obi­dvaja; ich krv bude na nich. 12 A človek, ktorý by ležal so svojou ne­ves­tou, is­tot­ne zo­mrú obi­dvaja, urobili pre­mrštenosť; ich krv bude na nich. 13 A človek, ktorý by ležal s mužs­kým po­hlavím, tak ako sa líha so ženou, obi­dvaja spáchali ohav­nosť, is­tot­ne zo­mrú; ich krv bude na nich. 14 A človek, ktorý by si vzal ženu i jej mat­ku, to je mrz­ká vec, spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrz­kos­ti medzi vami. 15 A človek, ktorý by v súloži ob­coval s hovädom, is­tot­ne zo­mrie, a hovädo za­bijete. 16 A žena, ktorá by sa pri­blížila k nejakému hovädu, aby s ním ob­covala v súloži, za­biješ takú ženu i to hovädo, is­tot­ne zo­mrú; ich krv bude na nich. 17 Človek, ktorý by si vzal svoju ses­tru, dcéru svojeho otca alebo dcéru svojej matere, a videl by jej na­hotu, a ona by tiež videla jeho na­hotu; to je šered­ná vec. Pre­to budú za­hladení pred očami synov svoj­ho ľudu; od­kryl na­hotu svojej ses­try; ponesie svoju ne­právosť. 18 A človek, ktorý by ležal so ženou, ktorá má svoju ne­moc, a od­kryl by jej na­hotu a ob­nažil by jej prameň, a ona by tiež od­kryla prameň svojej kr­vi, obi­dvaja budú vy­ťatí zp­ro­stred svoj­ho ľudu. 19 Ani neodkryješ na­hoty ses­try svojej matere ani ses­try svoj­ho ot­ca, lebo taký človek by ob­nažil svoju po­krev­nú; nies­li by svoju ne­právosť. 20 Človek, ktorý by ležal so svojou strynou alebo tetkou, od­kryl na­hotu svoj­ho strýca alebo ujca; ponesú svoj hriech; zo­mrú bez detí. 21 A človek, ktorý by si vzal ženu svoj­ho brata, to je necud­nosť; od­kryl na­hotu svoj­ho brata; budú bez detí. Ostríhať prikázania Pánove a nepoškvrňovať sa.22 A tedy budete os­tríhať všet­ky moje ustanovenia a všet­ky moje súdy a budete ich činiť, aby vás ne­vyv­rátila zem, do ktorej vás vediem, aby ste bývali v nej. 23 A nebudete chodiť v ustanoveniach národa, ktorý ja vy­ženiem zp­red vašej tvári, lebo robia všet­ko to zlé, a pre­to sa mi zošk­livili. 24 A vám som po­vedal: Vy zdedíte ich zem, a ja ju dám vám, aby ste ju mali dedične, zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás od­delil od iných národov. 25 P­reto budete robiť roz­diel medzi čis­tým hovädom a nečis­tým a medzi nečis­tým vtákom a čis­tým a nebudete zošk­livovať svojich duší hovädom ani vtákom ani ničím, čo sa plazí po zemi, ktoré som vám od­delil, aby ste ich mali za nečis­té. 26 A budete mi svätí, lebo svätý som ja Hos­podin a p­reto som vás od­delil od iných národov, aby ste boli moji. Veštec zomrie.27 A muž alebo žena, v ktorých by bol veštiaci duch, vyvolávajúci duchov, alebo duch vedomca, is­tot­ne zo­mrú, ukameňujú ich; ich krv bude na nich.