Roháček3. Mojžišova26

3. Mojžišova

Leviticus

Zákaz modlárstva. Sobota.1 Ne­spravíte si modiel ani nijakého rytého ob­razu ani si ne­po­stavíte nijakého stĺpu mod­lár­skeho ani nedáte nijakého kameňa s vy­ob­razeniami nik­de vo svojej zemi, aby ste sa pred ním klaňali, lebo ja som Hospodin, váš Bôh. 2 Moje soboty budete os­tríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin! Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach...3 Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť, 4 dám vám vaše dažde v ich čas, a zem vydá svoju úrodu, a poľný strom vydá svoje ovocie, 5 takže vám mlat­ba bude tr­vať do oberačky, a oberačka bude tr­vať do sej­by, a najete sa svoj­ho chleba do sýtos­ti a budete bývať bez­peční vo svojej zemi. 6 A dám po­koj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by pre­strašil. A vy­plienim zlú zver zo zeme, a meč ne­prej­de vašou zemou. 7 A budete honiť svojich ne­priateľov, a pad­nú pred vami pod meč. 8 Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši ne­priatelia pad­nú pred vami pod meč. 9 Lebo ob­rátim na vás s­voju tvár a rozp­lodím a rozm­nožím vás a po­stavím svoju sm­luvu s vami. 10 A budete jesť staré zásoby, a vy­nesiete staré pre nové. 11 A dám svoj príbytok do vášho stredu, a nebude si vás ošk­liviť moja duša. 12 A budem sa pre­chádzať medzi vami a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby ste im neboli sluhami, a polámal som ih­lice vášho jar­ma a dal som vám, aby ste chodili priami. Ak by ste neposlúchali...14 Ale ak by ste ma ne­pos­lúchali a nečinili by ste všet­kých tých­to pri­kázaní 15 a keby ste za­vr­h­li moje ustanovenia, a vaša duša keby si zošk­livila moje súdy, takže by ste nečinili všet­kých mojich pri­kázaní a zrušili by ste tak moju sm­luvu, 16 vtedy vám i ja učiním toto: uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo zkazí oči a zmalát­ni dušu, a budete nadar­mo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši ne­priatelia. 17 A ob­rátim svoju tvár proti vám, a budete porazení pred svojimi ne­priateľmi, a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude ni­kto honiť. 18 A keby ste ma ne­pos­lúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte sedemk­rát p­rís­nejšie trestať pre vaše hriechy 19 a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boly nad vami jako železo a vaša zem ako meď. 20 Vaša sila vy­naložená bude nadar­mo, a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svoj­ho ovocia. 21 A keby ste ešte i vtedy išli proti mne čelom a nech­celi by ste ma po­slúchať, ešte pri­dám na vás sedemk­rát toľko úderov, podľa vašich hriechov. 22 Pošlem na vás poľnú zver, ktorá vás osirotí a vy­hubí váš dobytok a umenší vás, a spust­nú vaše ces­ty. 23 A keby ste mi ani tým neboli na­kar­haní a išli by ste proti mne čelom, 24 nuž poj­dem i ja proti vám čelom a budem i ja vás biť sedemk­rát tak moc­ne pre vaše hriechy. 25 A do­vediem na vás meč, ktorý svr­chovane po­mstí z­rušenie smluvy; shr­niete sa do svojich miest, a pošlem ta medzi vás mor, a budete vy­daní do ruky ne­priateľa. 26 Keď vám polámem palicu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jed­nej peci, a vrátia váš chlieb na váhu, a budete jesť, ale sa ne­na­sýtite. Ak ani tak neposlúchať... Bôh zostane verný.27 A keby ste ma ešte ani vtedy ne­pos­lúchali a išli by ste proti mne čelom, 28 vtedy poj­dem i ja proti vám čelom v prud­kom hneve a budem i ja vás tres­tať sedemnásob­ne pre vaše hriechy. 29 Budete jesť telo svojich synov i telo svojich dcér budete jesť. 30 A za­hladím vaše výšiny a po­vytínam vaše sl­nečné ob­razy a dám pohádzať vaše okyp­tené telá na kyp­ty vašich ukydaných bohov, a moja duša si vás bude ošk­liviť. 31 Ob­rátim vaše mes­tá na rumy a spus­toším vaše svätyne ani nezavoniam vašej upokojujúcej vône. 32 A ja spus­toším zem, takže sa zdesia nad ňou vaši ne­priatelia, ktorí budú bývať v nej. 33 A vás rozp­týlim medzi národy a vy­tasím meč a pošlem ho za vami, vaša zem bude púšťou, a vaše mes­tá budú zrúcaninami. 34 Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všet­ky dni, v ktorých bude spus­tošená, a vy budete v zemi svojich ne­priateľov. Vtedy si teda od­počinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám. 35 Po všet­ky dni, v ktorých bude spus­tošená, bude od­počívať to, čo ne­od­počívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej. 36 A tým, ktorí po­zos­tanú z vás, dám chabosť do srd­ca v zemiach ich ne­priateľov, takže ich bude honiť šust lis­tu, hnaného vetrom, a budú utekať, ako utekajú pred mečom, a pad­nú, hoci ni­kto nebude honiť. 37 Budú padať druh na druha pot­kýnajúc sa, jako keby utekali pred mečom, hoci ich nikto nebude honiť, ani ne­ob­stojíte pred svojimi ne­priateľmi. 38 A po­hyniete medzi národami, a požerie vás zem vašich ne­priateľov. 39 A tí, ktorí z vás po­zos­tanú, budú chrad­núť pre svoju ne­právosť v zemiach vašich ne­priateľov a prav­da i pre ne­právos­ti svojich ot­cov, k­toré poj­dú s nimi, budú chrad­núť. 40 Ale zase, keď budú vy­znávať svoju ne­právosť a ne­právosť svojich ot­cov, keď by učinili ne­ver­ne, že sa do­pus­tili ne­ver­nos­ti voči mne a že išli proti mne čelom, 41 p­re čo som potom i ja išiel proti nim čelom a za­viedol som ich do zeme ich ne­priateľov, alebo čo viac, keď sa po­tom po­korí ich ne­ob­rezané srd­ce, a sch­vália pokutu za svoju ne­právosť, 42 v­tedy sa i ja rozpomeniem na svoju sm­luvu s Jakobom, ba i na svoju sm­luvu s Izákom, áno i na svoju sm­luvu s Abrahámom sa roz­pomeniem. A roz­pomeniem sa i na tú zem. 43 Ale zem bude medzitým opustená od nich a bude sa tešiť svojim sobotám, kým bude spus­tošená bez nich, a oni sch­vália pokutu za svoju ne­právosť, a to pre­to, že opo­vr­h­li mojimi súdami, a že ich duša si bola zošk­livila moje ustanovenia. 44 Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich ne­priateľov, neza­vr­hol by som ich a nezošk­livil by som si ich tak, aby som ich ú­pl­ne zničil, aby som zrušil svoju sm­luvu s nimi, lebo ja som Hospodin, ich Bôh. 45 Ale im budem pamätať na sm­luvu s predkami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme pred očami národov, aby som im bol Bohom, ja Hos­podin! 46 Toto ustanovenia, súdy a zákony, ktoré dal Hos­podin medzi seba a medzi synov Iz­raelových na vr­chu Sinai pro­stred­níc­tvom Mojžišovým.