Roháček3. Mojžišova10

3. Mojžišova

Leviticus

Oheň spáli Nádaba a Abíhu-va.1 Ale synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hos­podinom cudzí oheň, čoho im ne­prikázal. 2 Pre­to vy­šiel oheň zp­red Hos­podina a strávil ich, a tak zo­mreli pred Hos­podinom. 3 A Mojžiš po­vedal Áronovi: To je to, čo hovoril Hos­podin po­vediac: V tých, ktorí pri­stupujú ku mne, budem po­svätený, a pred tvárou všet­kého ľudu budem os­lávený. A Áron mlčal. 4 Na to za­volal Mojžiš Mišaela a El­cafána, synov Uzziela, strýca Áronov­ho, a po­vedal im: Poďte, vy­nes­te svojich bratov zp­red svätyne von za tábor. 5 Vtedy pri­stúpili a vy­nies­li ich v ich suk­niach von za tábor, tak ako hovoril Mojžiš. 6 A Mojžiš po­vedal Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom: Neroz­pus­títe ­vlasov svojich hláv ani neroz­trh­nite svoj­ho rúcha, aby ste nezom­reli, a aby sa neroz­hneval na celú obec. Ale vaši bratia, celý dom Iz­raelov, budú oplakávať požiar, ktorý spôsobil Hos­podin. 7 A ne­vyj­dete zo dverí stánu shromaždenia, aby ste nezom­reli, lebo olej po­mazania Hos­podinov­ho je na vás. A urobili podľa slova Mojžišov­ho. Zákaz piť opojný nápoj.8 A Hos­podin hovoril Áronovi a riekol: 9 Vína ani nijakého opojného nápoja nebudeš piť ani ty ani tvoji synovia s tebou, keď budete mať voj­sť do stánu shromaždenia, aby ste nezom­reli, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach, 10 a to aby ste vedeli robiť roz­diel medzi svätým a obec­ným, medzi nečis­tým a čis­tým, 11 a aby ste boli schop­ní učiť synov Iz­raelových všet­kým ustanoveniam, ktoré im hovoril Hos­podin skr­ze Mojžiša. Sväté jesť na svätom mieste.12 A Mojžiš hovoril Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom, ktorí po­zos­tali živí: Vez­mite obil­nú obeť, ktorá po­zos­tala z ohňových obetí Hos­podinových, a jedz­te ju s nekvasenými chlebami po strane ol­tára, lebo je svätos­vätá. 13 A budete ju jesť na svätom mies­te, lebo je to tvojím právom a právom tvojich synov z ohňových obetí Hos­podinových, lebo tak mi je pri­kázané. 14 A pr­sia obeti po­vznášania ako i plece obeti po­z­dvi­hnutia budete jesť na čis­tom mies­te, ty i tvoji synovia i tvoje dcéry s tebou, lebo tvojím právom a právom tvojich synov sú vám dané z bit­ných obetí po­koj­ných, donesených od synov Iz­raelových. 15 Plece obeti po­z­dvi­hnutia a pr­sia obeti po­vznášania donesú s ohňovými obeťami tuku po­vznášať obeťou po­vznášania pred Hos­podinom, a bude to tebe a tvojim synom s tebou večným ustanovením, tak ako pri­kázal Hos­podin. Áron sa vyhovára.16 A po­tom hľadal a hľadal Mojžiš koz­la obeti za hriech a hľa, bol spálený. Vtedy sa na­hneval na Eleazára a na Itamára, synov Áronových, ktorí po­zos­tali živí, a po­vedal: 17 Prečo ste nejed­li obeti za hriech na svätom mies­te? Lebo je svätosvätá, a dal vám ju na­to, aby ste nies­li ne­právosť obce tým cieľom, aby ste po­krývali na nich h­riech pred Hos­podinom. 18 Hľa, nebola zanesená jej krv do vnút­ra do svätyne. Na každý spôsob ste ju mali jesť v svätyni, tak ako som pri­kázal. 19 Ale Áron hovoril Mojžišovi: Hľa, dnes­ká obetovali svoju obeť za hriech i svoju zápal­nú obeť pred Hos­podinom, a mne sa pri­hodily také veci. Keby som tedy dnes bol jedol obeť za hriech, či by to bolo bývalo dob­ré v očiach Hos­podinových? 20 Keď to počul Mojžiš, ľúbilo sa mu to.