Roháček3. Mojžišova1

3. Mojžišova

Leviticus

Zápalná obeť z rožného statku.1 A Hos­podin po­volal Mojžiša a hovoril mu zo stánu shromaždenia a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď bude nie­kto z vás obetovať Hos­podinovi obet­ný dar z hoviad, z rožného stat­ku alebo z drob­ného dobyt­ka budete obetovať svoj obet­ný dar. 3 Ak bude jeho obet­ný dar zápal­nou obeťou z rožného stat­ku, bude ho obetovať sam­ca bez vady; pri dveriach stánu shromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred Hos­podinom. 4 A vzloží svoju ruku na hlavu svojej zápal­nej obeti, a bude mu príjem­ná po­kryť na ňom hriech, 5 a za­bije jun­ca, z hoviad, pred Hos­podinom, a synovia Áronovi, kňazi, budú obetovať krv a budú kropiť kr­vou dookola na ol­tár, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia, 6 a stiah­ne zápal­nú obeť z kože a roz­seká ju, totiž obeť, na jej kusy. 7 A synovia Árona, kňaza, dajú oheň na ol­tár a upravia drevo na oh­ni. 8 Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári. 9 A jeho vnútor­nos­ti a jeho nohy umyje vodou, a kňaz kadiac bude páliť to všet­ko na ol­tári. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. Zápalná obeť z drobného dobytka.10 Ak bude jeho obet­ný dar z drob­ného dobyt­ka, z oviec alebo z kôz, na zápal­nú obeť, bude ho obetovať sam­ca bez vady. 11 A za­bije ho po strane ol­tára na sever pred Hos­podinom. A synovia Áronovi, kňazi, po­kropia jeho kr­vou na ol­tár do­okola. 12 A roz­seká ho na jeho kusy vez­múc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári. 13 A vnútor­nos­ti a páry nôh umyje vodou, a kňaz bude obetovať to všet­ko a bude to páliť, kadiac, na ol­tári. To bude zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. Zápalná obeť z vtáctva.14 Keď bude jeho obet­ný dar Hos­podinovi zápal­nou obeťou z vtákov, vtedy bude obetovať svoj obet­ný dar z hrd­ličiek alebo z holúbät. 15 A kňaz ho donesie k ol­táru, kde mu na­trh­ne hlavu a kadiac bude ho páliť na ol­tári a jeho krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol. 17 A na­trh­ne to na jeho krýd­lach, ale neodtrhne. A kňaz to bude páliť, kadiac, na ol­tári, na dreve, ktoré bude na oh­ni. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.