Roháček3. Mojžišova4

3. Mojžišova

Leviticus

Obeť za poblúdenie jednotlivca.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vedz: Keby zhrešila nie­ktorá duša z po­blúdenia proti ktorémukoľvek zo zákazov Hos­podinových, ktoré sa ne­majú vy­konať, a niek­to by vy­konal nie­ktorý z nich, toto urobíte: 3 Keby zhrešil po­mazaný kňaz pre­viniac sa, jako sa pre­viní niek­to z ľudu, bude obetovať Hos­podinovi za svoj hriech, ktorým zhrešil, jun­ca bez vady obeťou za hriech. 4 A do­vedie jun­ca ku dveriam stánu shromaždenia pred Hos­podina a vzloží svoju ruku na hlavu jun­ca a za­bije jun­ca pred Hos­podinom. 5 A po­mazaný kňaz vez­me z krvi jun­ca a zanesie ju do stánu shromaždenia. 6 A kňaz za­močí svoj prst do krvi a po­prská z krvi sedem ráz pred Hos­podinom, pred oponou svätyne. 7 A kňaz dá z krvi na rohy ol­tára, na k­torom sa kadí kadivo voňavých vecí pred Hos­podinom, ktorý to ol­tár je v stáne shromaždenia, a všet­ku os­tat­nú krv jun­ca vy­leje k zá­kladu ol­tára na zápaly, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 8 A všetok tuk jun­ca obeti za hriech vy­j­me z neho, tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, jako i všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach. 9 Aj obe ľad­viny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu na pečeni, to všet­ko odníme s ľad­vinami, 10 tak ako sa od­níma od vola po­koj­nej obeti bit­nej, a kňaz to bude kadiac páliť na ol­tári zápal­nej obeti. 11 A kožu jun­ca a všet­ko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútor­nos­ti a jeho laj­no, 12 a tedy celého jun­ca vy­nesie von za tábor na čis­té mies­to, kde sa vy­sýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mies­te, kde sa vy­sýpa popol, bude spálený. Obeť za poblúdenie celej obce.13 A keby po­blúdili všetci, celá obec Iz­raelova, a vec by bola skrytá pred očami shromaždenia, a keby vy­konali nie­ktorý zo zákazov Hos­podinových, ktorýkoľvek, ktorý sa ne­má vy­konať, a pre­vinili by sa, 14 a potom by sa po­znal hriech, ktorým zhrešili, vtedy budú obetovať, celé shromaždenie, jun­ca obeťou za hriech a do­vedú ho pred stán shromaždenia. 15 A starší obce vzložia svoje ruky na hlavu jun­ca pred Hos­podinom a za­bijú jun­ca pred Hos­podinom. 16 A po­mazaný kňaz zanesie niečo z krvi jun­ca do stánu shromaždenia. 17 A kňaz omočí svoj prst a tak vez­me niečo z krvi a po­prská sedem ráz pred Hos­podinom, mies­to pred oponou. 18 A dá z krvi na rohy ol­tára, ktorý je pred Hos­podinom, na oltár, ktorý je v stáne shromaždenia, a všet­ku os­tat­nú krv vy­leje k zá­kladu ol­tára zápal­nej obeti, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 19 A vez­me z neho všetok jeho tuk a kadiac bude ho páliť na ol­tári. 20 A urobí s jun­com tak, ako urobil s jun­com obeti za hriech, tak s ním urobí a tedy kňaz po­kryje na nich hriech, a od­pus­tí sa im. 21 A vy­nesie jun­ca von za tábor a spáli ho, jako spálil toho pr­vého jun­ca. To je obeť za hriech shromaždenia. Obeť kniežaťa, za hriech.22 Keby zhrešilo nie­ktoré knieža a vy­konalo by nie­ktorý zo zákazov Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorýkoľvek, ktorý sa ne­má vy­konať, vykonajúc to z po­blúdenia a pre­vinilo by sa, 23 alebo keby mu jeho hriech, ktorým zhrešilo, bol oznámený, do­vedie svoj obet­ný dar, koz­la z kôz, sam­ca bez vady. 24 A vzloží svoju ruku na hlavu koz­la a za­bije ho na mies­te, na ktorom za­bíjavajú zápal­nú obeť, pred Hos­podinom. To je obeť za hriech. 25 A kňaz vez­me z krvi obeti za hriech svojím prs­tom a dá na rohy ol­tára zápal­nej obeti a os­tat­nú jeho krv vy­leje k zá­kladu ol­tára zápal­nej obeti. 26 A všetok jeho tuk kadiac bude páliť na ol­tári jako tuk po­koj­nej obeti bit­nej, a kňaz po­kryje na ňom, a tak ho očis­tí od jeho hriechu, a od­pus­tí sa mu. Obeť človeka z ľudu.27 A keby z po­blúdenia zhrešil nie­ktorý človek z ľudu zeme tým, že by vy­konal nie­ktorý zo zákazov Hos­podinových, ktoré sa ne­majú vy­konať, a pre­vinil by sa, 28 alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, do­vedie svoj obet­ný dar, kozu z kôz, bez­vad­nú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil. 29 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a za­bije obeť za hriech na mies­te zápal­nej obeti. 30 A kňaz vez­me z jej krvi svojím prs­tom a dá na rohy ol­tára zápal­nej obeti a všet­ku jej os­tat­nú krv vy­leje k zá­kladu ol­tára. 31 A od­níme všetok jej tuk, ako sa od­níma tuk s po­koj­nej obeti bit­nej, a kňaz ho bude kadiac páliť na ol­tári na upokojujúcu vôňu Hos­podinovi, a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a od­pus­tí sa mu. Obeť z oviec.32 Keď do­vedie svoj obet­ný dar ov­cu, za hriech, do­vedie to samicu bez vady. 33 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a za­bije ju na obeť za hriech na mies­te, na ktorom za­bíjavajú zápal­nú obeť. 34 A kňaz vez­me z krvi obeti za hriech svojím prs­tom a dá na rohy ol­tára zápal­nej obeti, a všet­ku jej os­tat­nú krv vy­leje k zá­kladu ol­tára. 35 A od­níme všetok jej tuk, ako sa od­níma tuk ovce z po­koj­nej obeti bit­nej, a kňaz to bude kadiac páliť na ol­tári na spôsob ohňových obetí Hos­podinových, a kňaz po­kryje na ňom jeho hriech, ktorým zhrešil, a od­pus­tí sa mu.