Ekumenický2. Korintským10

2. Korintským

Pavlova obhajoba apoštolskej služby1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu. 2 Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov. 3 Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela. 4 Zbrane nášho boja nie sú teles­né, ale od Boha majú moc zboriť hrad­by. Nimi rúcame ľud­ské výmys­ly 5 a každú po­výšenosť, čo sa dvíha proti po­znávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlien­ku na po­slušnosť Kris­tovi, 6 a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my. 8 Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem za­han­bený. 9 Nech­cel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vy­strašiť svojimi lis­tami. 10 Hovorí sa, že moje lis­ty sú prís­ne a sil­né, ale osob­ná prítom­nosť slabá a reč úbohá. 11 Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítom­ní. 12 My sa však ne­od­važujeme za­radiť sa medzi tých, či porov­návať sa s tými, čo od­porúčajú samých seba; veď sú nerozum­ní, keď sa merajú podľa seba a porov­návajú sa sami so sebou. 13 No my sa nebudeme nad­mer­ne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vy­medzil Boh, aby sme prišli až k vám. 14 Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám. 15 Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou, 16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. 17 No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 18 Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba od­porúča, ale ten, koho od­porúča Pán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček