Ekumenický2. Korintským13

2. Korintským

Posledné napomenutia a pozdravy1 Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každá výpoveď bude po­stavená na výpovedi dvoch alebo troch sved­kov. 2 Po­vedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako ne­prítom­ný, znova hovorím tým, čo pred­tým zhrešili, i všet­kým os­tat­ným, že keď znova prídem, ni­koho nebudem šet­riť. 3 Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kris­tus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je moc­ný vo vás. 4 Hoci bol ukrižovaný v slabosti, pred­sa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no pred­sa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás. 5 Samých seba sa pýtaj­te, či žijete na­ozaj vo viere; sami sa skúmaj­te! Vari nechápete, že Ježiš Kris­tus je medzi vami? Ibaže ste ne­ob­stáli! 6 Dúfam však, že po­znáte, že my sme ob­stáli. 7 Mod­líme sa k Bohu, aby ste ne­vykonali nič zlé; nej­de nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my ob­stáli, ale aby ste vy konali, čo je správ­ne, aj keby sme my ne­ob­stáli. 8 Veď nič ne­môžeme robiť proti prav­de, ale len v mene prav­dy. 9 Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste sil­ní. Aj sa za to mod­líme, totiž za vaše zdokonalenie. 10 Toto vám píšem ako ne­prítom­ný pre­to, aby som pri svojom príchode ne­musel po­stupovať prís­ne — podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie. 11 Na­pokon, bratia, raduj­te sa, zdokonaľuj­te sa, na­pomínaj­te sa, rov­nako zmýšľaj­te, nažívaj­te v pokoji a Boh lás­ky a po­koja bude s vami. 12 Po­zdravuj­te sa na­vzájom svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Kris­ta, Božia lás­ka a spoločen­stvo Svätého Ducha nech je s vami všet­kými!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček