Ekumenický2. Korintským8

2. Korintským

Dobrovoľná zbierka1 Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milos­ti, ktorej sa do­stalo cir­kvám v Macedónsku. 2 Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich ne­smier­nej rados­ti a kraj­nej chudoby vzišla ich bohatá šted­rosť. 3 Do­svedčujem, že dob­rovoľne dali podľa možnos­ti, ba i nad svoje možnos­ti. 4 Sami nás naliehavo prosili, aby sme im do­priali mať účasť na tej­to milos­ti a na službe svätým. 5 A nielen ako sme dúfali, ale naj­skôr sami seba dali Pánovi a po­tom aj nám, podľa Božej vôle, 6 takže sme pop­rosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lás­ky medzi vami, aj ho do­končil. 7 Tak ako vo všet­kom oplývate hoj­nosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo všet­kej hor­livos­ti a v láske, ktorú máte z nás, tak vy­nik­nite aj v tomto diele lás­ky. 8 Nehovorím to ako príkaz, ale spomínam hor­livosť iných a tak skúšam aj pra­vo­sť vašej lás­ky. 9 Veď po­znáte milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudob­ným, aby ste vy skr­ze jeho chudobu zbohat­li. 10 Pred­kladám vám to ako radu. Toto je vám na osoh, veď už vlani ste tak začali nielen skut­kom, ale aj dob­rou vôľou. 11 Teraz však toto dielo do­končite, aby tak vašej ochote a dob­rej vôli zod­povedal aj dar z toho, čo máte. 12 Veď ak je prítom­ná táto ochota, po­tom je dar pred Bohom cen­ný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo ne­má. 13 Nej­de totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť; 14 aby váš terajší pre­bytok po­mohol im v nedostatku a aby ich pre­bytok po­mohol v nedostatku vám, čím sa do­siah­ne rov­nosť, 15 ako je na­písané: Kto mal mnoho, ne­mal nad­bytok, a kto mal málo, ne­mal nedos­tatok. Títus a jeho spoločníci16 Vďaka Bohu, ktorý Títovi vložil do srd­ca takú starost­livosť o vás, 17 lebo nielenže prijal výz­vu, ale vo svojej veľkej hor­livos­ti sám od seba sa roz­hodol odísť k vám. 18 Po­slali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe evan­jelia zís­kal chválu vo všet­kých cir­kvách. 19 No nielen to, ale cir­kvi si ho zvolili, aby nás sprevádzal v tomto diele lás­ky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. 20 Dbáme však o to, aby nám ni­kto ne­mohol nič vy­čítať pri spravovaní toh­to šted­rého daru. 21 Máme totiž na zreteli dob­ro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 S tými dvomi po­sielame ďalšieho brata, o ktorom sme sa veľa ráz pre­svedčili, že je hor­livý v mnohých veciach a teraz bude ešte oveľa hor­livejší, lebo má k vám veľkú dôveru. 23 Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolu­pracov­ník medzi vami, a čo sa týka našich bratov, sú apoštol­mi cir­kví, Kris­tovou slávou. 24 Prejav­te im teda svoju lás­ku a pred cir­kvami im do­kážte, že sme na vás právom hr­dí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček