Ekumenický2. Korintským9

2. Korintským

Dar pre svätých1 Je vlast­ne zbytočné písať vám o službe pre svätých. 2 Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Macedónčan­mi, že totiž Acháj­sko je už od minulého roka pri­pravené a vaša hor­livosť po­vzbudila mnohých. 3 Po­slal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázd­nou rečou, ale aby ste boli pri­pravení, ako som vám pri­kázal; 4 a my — nech­cem po­vedať vy — aby sme v tejto veci neboli za­han­bení, keď prídu so mnou Macedónčania a náj­du vás ne­prip­ravených. 5 Pre­to som po­kladal za po­treb­né pop­rosiť bratov, aby naj­skôr išli k vám a pri­pravili váš ohlásený dar, aby tak­to pri­pravený bol prejavom vašej šted­ros­ti, nie cham­tivos­ti. 6 Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje šted­ro, šted­ro bude aj žať. 7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Boh. 8 Veď Boh má moc roz­hoj­niť vo vás všet­ku milosť, aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok, 9 ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky. 10 A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti. 11 Z každej strán­ky budete obohatení vo všet­kej dob­ro­sr­dečnos­ti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. 12 Pre­tože konanie tej­to po­svät­nej služby nielenže od­straňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejav­mi vďaky voči Bohu. 13 Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa po­slušne pod­riaďujete Kris­tov­mu evan­jeliu a dob­ro­sr­dečne sa delíte s nimi i so všet­kými. 14 Budú sa za vás mod­liť a túžiť po vás pre ne­smier­nu Božiu milosť vo vás. 15 Vďaka Bohu za jeho ne­vý­slov­ný dar!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček