Ekumenický2. Korintským12

2. Korintským

Videnia a zjavenia1 Ak sa treba chváliť, aj keď to ne­osoží, prej­dem k videniam a Pánovým zjaveniam. 2 Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred š­tr­nás­timi rok­mi — či už v tele, ne­viem, či mimo tela, ne­viem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. 3 A viem o tom is­tom človeku — či už v tele, či mimo tela, ne­viem, Boh to vie — 4 bol uchvátený do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré človek ne­smie vy­sloviť. 5 Tým­to sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. 6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozum­ný, po­viem len prav­du. Zdržím sa však toho, aby si nie­kto ne­mys­lel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa, 7 a aj pre ne­obyčaj­nosť zjavení. Pre­to, aby som sa ne­povyšoval, bol mi daný do tela os­teň, satanov po­sol, aby ma udieral a tak aby som sa ne­povyšoval. 8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. 9 Ale on mi po­vedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa do­konale prejavuje v slabosti. Pre­to sa budem naj­radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre­bývala Kris­tova sila. 10 Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný. Pavlova starosť o cirkev v Korinte11 Stal som sa nerozum­ným; vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať; neza­os­tával som totiž v ničom za naj­pop­red­nejšími apoštol­mi, aj keď nie som ničím. 12 Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vy­trvalosťou každého druhu, znameniami, div­mi a prejav­mi moci. 13 Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cir­kvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťar­chu? Od­pus­tite mi túto kriv­du! 14 Hľa, už po tretí raz som pri­pravený prísť k vám a nebudem vám na ťar­chu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. 15 Ja však veľmi rád vy­naložím všet­ko, ba vy­dám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? 16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale keďže som pre­fíkanec, vraj som vás oklamal. 17 Vari som vás vy­korisťoval pro­stred­níc­tvom nie­koho z tých, ktorých som k vám po­slal? 18 Pop­rosil som Títa a po­slal som s ním brata. A či vás Títus vy­korisťoval? Či sme ne­po­stupovali v tom is­tom duchu a v tých is­tých šľapajach? 19 Už dáv­no si mys­líte, že sa pred vami ob­hajujeme. Pred Bohom v Kristovi vy­hlasujeme: To všet­ko, milovaní, je na vaše budovanie. 20 Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nech­cem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nech­cete; aby neboli sváry, žiar­livosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a rozb­roje. 21 Aby ma Boh ne­ponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som ne­musel oplakávať mnohých z tých, čo zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti, ktorej sa do­pus­tili.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček