Ekumenický2. Korintským6

2. Korintským

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo. 2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol. 3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená, 4 ale vo všet­kom sa od­porúčame ako Boží služob­níci: vo veľkej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej lás­ke, 7 v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke, 8 v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví, 9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti, 10 ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko. 11 Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás. 12 V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate. 13 Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia! Chrám živého Boha14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou? 15 A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? 16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem 18 a budem vám Ot­com a vy mi budete syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček