Ekumenický2. Korintským4

2. Korintským

Poklad v hlinených nádobách1 Pre­to teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti po­verení, ne­ochabujeme. 2 Zriek­li sme sa taj­ných nehaneb­nos­tí, ne­počíname si chyt­rác­ky, ani ne­prek­rúcame Božie slovo, ale zjavujeme prav­du, a tak sa pred Bohom od­porúčame svedomiu všet­kých ľudí. 3 Ak aj naše evan­jelium je za­halené, je za­halené pre tých, ktorí hynú. 4 V nich boh toh­to veku za­tem­nil mys­le ne­veriacich, aby ne­videli svet­lo evan­jelia o sláve Kris­ta, ktorý je ob­razom Boha. 5 Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Kris­ta, Pána, keďže my sme len vaši služob­níci skr­ze Ježiša. 6 Lebo Boh, ktorý po­vedal: Nech z temnôt zažiari svet­lo! , zažiaril v našich srd­ciach, aby pri­viedol na svet­lo po­znanie Božej slávy na tvári Ježiša Kris­ta. 7 Ten­to po­klad však máme v hlinených nádobách, aby ne­smier­na moc bola z Boha, a nie z nás. 8 Zo všet­kých strán sme sužovaní, no nie sties­není; sme bez­rad­ní, no nie zúfalí; 9 sme prena­sledovaní, no nie opus­tení; sme zmietaní, no nehynieme; 10 stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjav­ný aj Ježišov život. 11 Lebo do­kiaľ žijeme, pre Ježiša sme vy­dávaní na sm­rť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smr­teľnom tele. 12 A tak v nás pôsobí sm­rť, no vo vás život. 13 Keďže však máme toho is­tého Ducha viery, ako je na­písané: Uveril som, pre­to som hovoril — aj my veríme, pre­to aj hovoríme, 14 veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a po­staví pred seba spolu s vami. 15 To všet­ko sa deje pre vás, aby roz­hoj­nená milosť rozm­nožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. Život z viery16 Pre­to ne­ochabujeme, ale aj keď náš von­kajší človek hynie, náš vnútor­ný sa ob­novuje zo dňa na deň. 17 Veď toto naše terajšie ľah­ké súženie nám zís­ka ne­smier­ne bohat­stvo večnej slávy, 18 keďže nehľadíme na viditeľné, ale na ne­viditeľné; lebo viditeľné je dočas­né, ne­viditeľné však večné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček