Ekumenický2. Korintským11

2. Korintským

Pavol a falošní apoštoli1 Kiež by ste znies­li trochu mojej nerozum­nos­ti! Áno, znášaj­te ma! 2 Veď hor­lím za vás Božou hor­livosťou a za­snúbil som vás jed­nému mužovi, aby som vás odo­vzdal Kris­tovi ako čis­tú pan­nu. 3 Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie ne­od­vrátilo od úp­rim­nos­ti a čis­toty voči Kris­tovi tak, ako zviedol had Evu svojou ľs­tivosťou. 4 Keď k vám nie­kto príde a zves­tuje vám iného Kris­ta, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evan­jelium, než ste do­stali, vy to po­koj­ne znášate. 5 Ja si však mys­lím, že v ničom neza­os­távam za veľkými apoštol­mi. 6 Ak aj som ne­do­ukom v reči, nie však v poznaní; veď sme vám to vo všet­kom a všet­kým do­kázali. 7 Vari som sa do­pus­til hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli po­výšení tým, že som vám za­dar­mo ohlasoval Božie evan­jelium? 8 Iné cir­kvi som ochudob­nil tým, že som prijal od nich pod­poru, aby som mohol slúžiť vám, 9 a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, ni­komu som nebol na ťar­chu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vy­pomoh­li mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všet­kom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťar­chu. 10 Akože je vo mne Kris­tova prav­da, moju chválu v krajoch Acháj­ska nič nezad­rží. 11 Prečo? Azda pre­to, že vás ne­milujem? Boh to vie! 12 Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámien­ku tým, ktorí hľadajú príležitosť vy­chvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my. 13 Sú to totiž falošní apoštoli, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa tvária ako Kris­tovi apoštoli. 14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la. 15 Nie je to nič prek­vapujúce, ak sa aj jeho služob­níci tvária ako služob­níci spravod­livos­ti. Ich koniec bude pri­meraný ich skut­kom. Utrpenie Pavla ako apoštola16 Znova hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný. Ak však áno, prij­mite ma ako nerozum­ného, aby som sa aj ja trochu v niečom po­chválil. 17 Čo hovorím o tejto chvále, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozum­ný. 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. 19 Veď ako roz­um­ní radi znášate nerozum­ných! 20 Znášate, keď vás nie­kto zo­tročuje, keď vás nie­kto vy­jedá, keď sa vás nie­kto zmocňuje, keď sa nie­kto po­vyšuje, keď vás nie­kto bije po tvári. 21 S hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však nie­kto v niečom opovažuje — hovorím ako nerozum­ný —, opovážim sa aj ja. 22 Sú Heb­reji? Som aj ja. Sú Iz­raeliti? Aj ja. Sú Ab­rahámovo po­tom­stvo? Aj ja. 23 Sú služob­níci Kris­ta? Hovorím ako nerozum­ný. Tým viac som ja! Prežil som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek, veľak­rát som bol na do­sah smr­ti. 24 Od Židov som do­stal päť ráz po štyrid­sať palíc bez jed­nej, 25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trik­rát som prežil stros­kotanie lode, noc a deň som zápasil na ot­vorenom mori. 26 Čas­to na ces­tách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zboj­níkov, v nebezpečenstvách od vlast­ného rodu, v nebezpečenstvách od po­hanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými brat­mi, 27 v námahe a lopote, čas­to v bdeniach, o hlade a smäde, čas­to v pôstoch, v zime a v nahote; 28 a ok­rem toho všet­kého den­ne na mňa dolieha starosť o všetky cir­kvi. 29 Veď kto tr­pí slabosťou, že by som aj ja ne­u­tr­pel slabosťou? Kto je vy­stavený po­horšeniu, že by to aj mňa ne­pálilo? 30 Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem. 32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil, 33 ale unikol som z jeho rúk; v koši ma totiž spus­tili ot­vorom v hradbách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček