RoháčekZjavenie13

Zjavenie

Šelma, vystupujúca z mora o siedmich hlavách. Jedna hlava zbitá na smrť, potom uzdravená. Svet sa klania drakovi. Šelma bojuje so svätými.1 A videl som vy­stupovať z mora šel­mu, ktorá mala sedem hláv a desať rohov a na svojich rohoch mala desať diadémov a na svojich hlavách mená rúhania. 2 A šel­ma, ktorú som videl, bola podob­ná par­dovi, a jej nohy boly jako nohy medveďa a jej ús­ta jako ús­ta ľva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. 3 A videl som jed­nu z jej hláv ako doťatú na sm­rť, ale jej smr­teľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šel­mou. 4 A klaňali sa drakovi, ktorý dal šel­me takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je podob­ný šel­me, a kto môže bojovať s ňou?! 5 A boly jej dané ús­ta, ktoré hovorily veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala štyrid­saťd­va mesiacov. 6 A ot­vorila svoje ús­ta rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stánia na nebi. 7 A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a pre­moh­la ich. A dala sa jej moc nad každým po­kolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. 8 A budú sa jej klaňať všet­ci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú na­písané v knihe života Barán­ka, za­bitého od založenia sveta. 9 Ak má nie­kto uši, nech počuje! 10 Ak vedie nie­kto do zajatia, poj­de do zajatia; ak za­bije nie­kto mečom, musí byť za­bitý mečom. Tu je tr­pez­livosť a viera svätých. Iná šelma s rohami Baránka, hovoriaca jako drak. Obraz a znamenie šelmy. Jej počet.11 A videl som inú šel­mu, vy­stupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podob­né Barán­kovým, ale hovorila jako drak. 12 A vy­konáva všet­ku moc pr­vej šel­my pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali pr­vej šel­me, ktorej to smr­teľná rana bola uzdravená. 13 A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva so­stupovať z neba na zem pred ľuďmi. 14 a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šel­mou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili ob­raz šel­me, ktorá mala ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití. 16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena. 18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

RoháčekZjavenie13