RoháčekZjavenie4

Zjavenie

Otvorené nebo, trón, sediaci na ňom, dvadsaťštyri starcov, štyri živé bytosti, volajúce: Svätý, svätý, svätý.1 Po­tom som videl, a hľa, dvere boly otvorené na nebi, a ten pr­vý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vy­stúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať po­tom. 2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci. 3 A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a sar­disu, a dúha bola vôkol trónu, na po­hľad podob­ná smarag­du. 4 A okolo trónu s­tálo dvadsaťštyri trónov, a na trónoch som videl dvad­saťštyri star­cov, sediacich, ob­lečených v bielych rúchach, a na svojich hlavách mali zlaté koruny. 5 A z trónu vy­chádzaly bles­ky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem oh­nivých lam­pád, ktoré sú sied­mi duchovia Boží, 6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu. 7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi. 8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de. 9 A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, 10 pad­nú dvad­siati štyria star­ci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac: 11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.

RoháčekZjavenie4