RoháčekZjavenie18

Zjavenie

Pád Babylona. Kvílenie nad ním. Radosť na nebi.1 Po­tom som videl iného an­jela, so­stupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy. 2 A skríkol sil­ne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývanis­kom démonov a žalárom každého ducha nečis­tého a žalárom každého vtáka nečis­tého a nenávideného, 3 lebo z vína prch­livos­ti jeho smils­tva pily všet­ky národy, a kráľovia zeme smil­nili s ním, a kup­ci zeme zbohat­li z moci jeho buje. 4 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vy­j­dite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčast­nili jeho hriechov a aby ste nedos­tali z jeho rán. 5 Lebo jeho hriechy do­siah­ly až do neba, a Bôh sa roz­pamätal na jeho ne­právos­ti. 6 Od­plaťte mu, jako aj on vám platil, a daj­te mu dvoj­násob­ne podľa jeho skut­kov. Do po­hára, do ktorého nalieval, nalej­te mu dvoj­násob­ne; 7 na koľko sa os­lávil a zbuj­nel, toľko mu daj­te múk a žiaľu. Lebo hovorí vo svojom srd­ci: Sedím kráľov­ná a nie som vdovou a žiaľu ne­uvidím ni­kdy. 8 Pre­to jed­ného dňa prij­dú jeho rany, sm­rť a žiaľ a hlad, a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Bôh, ktorý ho súdi. 9 A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smil­nili a roz­košili v buji, keď budú vidieť dym jeho požiaru 10 stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veliké mes­to, to sil­né mes­to Babylon, že v jed­nej hodine prišiel jeho súd. 11 Aj kup­ci zeme budú plakať a žialiť nad ním, pre­tože ni­kto viac nekúpi ich tovaru, 12 tovaru zlata a strieb­ra a drahého kameňa, periel, kmen­tu, pur­puru, hod­vábu, šar­látu a všelijakého dreva th­vinového, všelijakých nádob zo slonovej kos­ti a všelijakého náradia z najd­rahšieho dreva, z medi, zo železa a z mramoru 13 a škorice a roz­váňajúceho amónu, tymianu a v­zác­nej masti a libán­skeho kadiva, vína a oleja a jem­nej múky pšeničnej, pšenice a dobyt­ka a oviec a koní a vozov a ot­rokov a ľud­ských duší. 14 A ovocie žiados­ti tvojej duše od­išlo od teba, i všet­ko tučné a nád­her­né zhynulo a bolo odňaté od teba, a už toho viac ni­kdy nenaj­deš. 15 Kup­ci s tými vecami, ktorí boli zbohat­li z neho, budú stáť zďaleka pre bázeň jeho múk plačúc a žalos­tiac 16 a budú hovoriť: Beda, beda, to veľké mes­to, ktoré bolo odiate kmen­tom, pur­purom a šar­látom a bolo po­kryté zlatom a drahým kamením a per­lami, že v jed­nej hodine je spus­tošené také veľké bohat­stvo. 17 A všet­ci kor­midel­níci a všet­ci, ktorí sa plavia na lodiach, a plav­ci a všet­ci, ktorí robia na mori, budú stáť zďaleka 18 a budú kričať, keď budú vidieť dym jeho požiaru a budú hovoriť: K­de ktoré mes­to bolo kedy podobné tomu veľkému mes­tu?! 19 A sypali prach na svoje hlavy a kričali, plakali, žialili a hovorili: Beda, beda, to veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, z jeho drahocen­nos­ti, že tak v jed­nej hodine spust­lo! 20 Veseľ sa nad ním nebo, i vy svätí a apoštolovia a proroci, pre­tože Bôh vy­konal váš súd na ňom. 21 A jeden sil­ný an­jel zo­dvihol kameň ako veliký žer­nov a hodil ho do mora a po­vedal: Tak prud­ko bude svrhnutý Babylon, to veľké mes­to, a viacej sa ni­kdy nenaj­de. 22 A ni­kdy viacej sa ne­počuje v tebe hlas har­feníkov a iných hudobníkov, pís­kačov a trubačov. A viac ni­kdy sa nenaj­de v tebe nijaký remesel­ník nijakého remes­la, ani sa viacej ne­počuje v tebe hukot mlyna, 23 ani už ni­kdy viac nezas­vieti v tebe svet­lo sviece, ani sa viacej ne­počuje v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, pre­tože tvoji kup­ci boli veľmožmi zeme, pre­tože tvojimi čary zvedené boly do bludu všet­ky národy. - 24 A našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všet­kých po­bitých na zemi.

RoháčekZjavenie18