RoháčekZjavenie11

Zjavenie

Meranie chrámu.1 A bola mi daná trs­tina, podob­ná prútu, a an­jel stál a po­vedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj ol­tár aj tých, ktorí sa mod­lia v ňom. 2 A dvor, k­torý je z von­ku chrámu, vy­hoď von a ne­meraj ho, lebo je daný po­hanom, i to sväté mes­to budú šliapať štyrid­saťd­va mesiacov. Dvaja svedkovia Boží podľahnú v boji so šelmou. Ich vzkriesenie.3 A dám svojim dvom sved­kom, a budú prorokovať tisíc dve­sto šesťdesiat dní, ob­lečení v s­mútočných vreciach. 4 Toto sú tie dve olivy a dva sviet­niky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. 5 A keby im chcel nie­kto ub­lížiť, vy­j­de oheň z ich úst a zožerie ich ne­priateľov. A keby im chcel nie­kto ub­lížiť, musí byť tak za­bitý. 6 Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby ne­pršal dážď vo dňoch ich proroc­tva. A majú moc nad vodami, aby ich ob­rátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli. 7 A keď do­konajú svoje svedoc­tvo, šel­ma, ktorá vy­stupuje z priepas­ti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a za­bije ich. 8 A ich mŕt­ve telá budú ležať na ulici toho veľkého mes­ta, ktoré sa duchov­ne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. 9 A m­nohí z ľudí a z pokolení a z jazykov a národov budú vidieť ich mŕt­ve telá tri a pol dňa, a nedovolia po­chovať ich mŕt­ve telá do hrobu. 10 A obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi a budú sa veseliť a budú si na­vzájom po­sielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. 11 Ale po tých troch a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, a stali na svoje nohy, a veľká bázeň pad­la na tých, ktorí ich videli. 12 A počuli veľký hlas z neba, ktorý im hovoril: Vy­stúp­te sem hore! A vy­stúpili do neba v ob­laku. A ich ne­priatelia hľadeli na nich. 13 A v tú hodinu po­vs­talo veľké zemetrasenie, a desiata čias­t­ka mes­ta pad­la, a v tom zemetrasení bolo po­bité sedem tisíc ľudí, a os­tat­ní sa na­strašili a vzdali slávu Bohu neba. 14 Druhé beda po­minulo, hľa, tretie beda prij­de skoro. Siedmy anjel zatrúbi, a Kristus prevezme kráľovstvo. Starci ho velebia.15 A sied­my an­jel za­trúbil, a po­vs­taly veľké hlasy na nebi, ktoré hovorily: Kráľov­stvá sveta sa staly k­ráľov­stvami nášho Pána a jeho Kris­ta, a bude kraľovať na veky vekov. 16 A dvad­siati štyria star­ci, ktorí sedia pred Bohom na svojich trónoch, pad­li každý na svoju tvár a klaňali sa Bohu 17 a hovorili: Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prij­deš, pre­tože si prevzal svoju velikú moc a kraľuješ. 18 A roz­hnevaly sa národy, a prišiel tvoj hnev a čas mŕt­vych, aby boli súdení, ako i čas dať od­platu tvojim sluhom, prorokom, a svätým a tým, ktorí sa boja tvoj­ho mena, malým i veľkým, aby boli zkazení tí, ktorí kazia zem. 19 A ot­voril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truh­la jeho sm­luvy v jeho chráme, a po­vs­talo blýs­kanie, a za­vznely hlasy, a zaburácaly hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobitie.

RoháčekZjavenie11