RoháčekZjavenie21

Zjavenie

Nové nebo a nová zem. Nový Jeruzalem a blaženstvo v ňom. Nekajúcnych zahynutie.1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo. 2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi. 3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4 A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly. 5 A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé. 6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žíz­ni, z prameňa vody života za­dar­mo. 7 Kto víťazí, zdedí všet­ko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom. 8 Ale bojaz­livým a ne­ver­ným a ohav­ným a vrahom a smil­níkom a čarodej­níkom a mod­lárom a všet­kým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá sm­rť. Nevesta, manželka Baránkova: svätý Jeruzalem.9 A prišiel ku mne jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, pl­ných sedem po­sled­ných rán, a pre­hovoril so mnou a po­vedal mi: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu. 10 A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vy­soký a ukázal mi to veľké mes­to, svätý Jeruzalem, so­stupujúci od Boha z neba, 11 ktorý má slávu Božiu, a jeho svet­losť bola podobná najd­rahšiemu kameňu, jako kameňu jas­pisu, kryštálovému. 12 A mes­to malo veľký múr a vy­soký a malo dvanásť brán a na bránach dvanásť an­jelov a na­písané mená, ktoré sú mená dvanástich po­kolení synov Iz­raelových; 13 od východu tri brány, od pol­noci tri brány, od polud­nia tri brány, od západu tri brány. 14 A múr mes­ta mal dvanásť zá­kladov a na nich dvanásť mien dvanás­tich apoštolov Barán­kových. 15 A ten, ktorý hovoril so mnou, mal mieru, zlatú trs­tinu, aby od­meral mes­to i jeho brány i jeho múr. 16 A poloha mes­ta je št­voru­hlas­tá, ktorého dĺžka je toľká jako šír­ka. A na­meral mes­ta trs­tinou dvanásť tisíc štádií. Jeho dĺžka, šír­ka a výška je rov­naká. 17 A jeho múru na­meral sto štyrid­saťštyri lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou anjela. 18 A stav­bou jeho múru bol jas­pis. A mes­to bolo čis­té zlato, podob­né čis­tému sk­lu. Základy a perlove brány mesta.19 A zá­klady múru mes­ta boly oz­dobené všelijakým drahým kameňom. Pr­vý zá­klad bol jaspis, druhý zafír, tretí chal­cedon, štvr­tý smaragd, 20 piaty sar­donyx, šies­ty sar­dius, sied­my chryzolit, ôs­my beryl, deviaty topaz, desiaty chryzop­raz, jedenás­ty hy­acint, dvanás­ty ametyst. 21 A dvanásť brán dvanásť periel. Jed­na každá brána bola z jed­nej per­ly a ulica mes­ta čis­té zlato, jako priez­račné sk­lo. Vnútro mesta a pomery v ňom.22 A chrámu som ne­videl v ňom, lebo Pán Bôh, všemohúci, je jeho chrámom a Baránok. 23 A mes­to ne­pot­rebuje sln­ka ani mesiaca, aby svietily v ňom, lebo sláva Božia ho os­vecuje, a jeho sviecou je Baránok. 24 A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svet­le, a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť. 25 A jeho brány sa nebudú za­vierať vod­ne, lebo veď noci tam nebude. 26 A vnesú do neho slávu a česť národov. 27 A ne­voj­de do neho ni­kdy nič obec­ného, a čo robí ohav­nosť alebo lož, iba tí, ktorí sú za­písaní v knihe života Barán­ka.

RoháčekZjavenie21