RoháčekZjavenie17

Zjavenie

Odsúdenie veľkej smilnice, opilej krvou svätých. Anjel vysvetľuje, kto a čo je to.1 A prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a pre­hovoril so mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti od­súdenie tej veľkej smil­nice, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smil­nili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smils­tva obyvatelia zeme. 3 A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šar­látovej šel­me, ktorá bola pl­ná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 4 A žena bola od­iata pur­purom a šar­látom a bola po­krytá zlatom a oz­dobená drahým kamením a per­lami a vo svojej ruke mala zlatý po­hár, pl­ný ohav­nos­tí a nečis­toty svoj­ho smils­tva, 5 a na svojom čele mala na­písané meno: Tajom­stvo, Veľký Babylon, Mater smil­níc a ohav­nos­tí zeme. 6 A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi sved­kov Ježišových. A keď som ju videl, náram­ne som sa divil. 7 A an­jel mi po­vedal: Prečo sa divíš? Ja ti po­viem tajom­stvo ženy aj šel­my, ktorá ju ne­sie a ktorá má sedem hláv a desať rohov. 8 Šel­ma, ktorú si videl, bola a nie je a má vy­j­sť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šel­mu, že bola a nie je, a keď zase tu bude. 9 Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena. 10 A je sedem kráľov. Päť ich pad­lo, a jeden je, ten druhý ešte ne­prišiel. A keď prij­de, musí trochu po­tr­vať. 11 A šel­ma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôs­mym, a je z tých sied­mich a ide do za­tratenia. 12 A desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedos­tali kráľov­stva, ale moc ako kráľovia do­stanú jed­nej hodiny ­spolu so šel­mou. 13 Tí majú jed­nu myseľ a s­voju moc a svoje právo dajú šel­me. 14 Tí budú bojovať s Barán­kom, a Baránok zvíťazí nad nimi, pre­tože je Pánom pánov a Kráľom kráľov, aj tí, k­torí sú s ním, po­volaní, vy­volení a ver­ní. 15 A po­vedal mi: Vody, ktoré si videl, kde sedí smil­nica, sú ľudia, zá­stupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, i šel­ma, tí budú nenávidieť smil­nicu a spus­tošia ju a ob­nažia a budú jesť jej mäsá a ju spália ohňom. 17 Lebo to Bôh dal do ich srd­ca, aby vy­konali jeho úmysel a aby prišli na jed­nu mien­ku a dali svoje kráľov­stvo šel­me, do­kiaľ by sa ne­vykonaly slová Božie. 18 A žena, ktorú si videl, je to veľké mes­to, ktoré má kráľov­stvo nad kráľmi zeme.

RoháčekZjavenie17