RoháčekZjavenie22

Zjavenie

Rieka vody života. Jeruzalemské stromy. Služba a blaženstvo svätých, kde nebude noci.1 A ukázal mi čis­tú rieku vody života, nád­her­nú jako kryštál, ktorá vy­chádza z trónu Boha a Barán­ka. 2 Pro­stred jeho ulice, p­ro­stred ulice mesta, a z jed­nej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanás­toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lís­tie dreva je na službu národom. 3 A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Barán­kov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú svätos­lúžiť 4 a budú vidieť jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách. 5 A noci tam už nebude. A nebudú po­trebovať svet­la sviece ani svet­la sl­n­ca, lebo Pán Bôh ich bude os­vecovať, a budú kraľovať na veky vekov. Slová proroctva sú verné. Pán prijde skoro.6 A riekol mi: Tieto slová sú ver­né a prav­divé. A Pán Bôh svätých (duchov) a prorokov po­slal svoj­ho an­jela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať na­skore. 7 A hľa, prij­dem skoro! Blaho­slavený, kto os­tríha slová proroc­tva tej­to knihy. 8 A ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa klaňal pred nohami an­jela, ktorý mi to ukazoval. 9 Ale mi po­vedal: Hľaď, neurob toho! Lebo som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí os­tríhajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj! 10 A riekol mi: Nezapečať slov proroc­tva tej­to knihy, lebo čas je blíz­ko. 11 Kto robí ne­právosť, nech len robí ne­právosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spraved­livý nech činí spraved­livosť ešte, a svätý nech sa po­svätí ešte. 12 A hľa, prij­dem skoro a moja od­plata so mnou, aby som od­platil jed­nému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. 13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, pr­vý i po­sled­ný. 14 Blaho­slavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho pri­kázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mes­ta. 15 A von­ku budú psi a čarodej­níci a smil­níci a vrahovia a mod­lári a každý, kto má rád a činí lož. 16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviez­da, jas­ná a ran­ná. 17 A Duch a ne­ves­ta hovoria: Prij­di! A ten, kto počuje, nech po­vie: Prij­di! A kto žíz­ni, nech prij­de, a kto chce, nech berie vodu života za­dar­mo. Výstraha pred pridaním alebo odňatím od slova Božieho. Záver.18 Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroc­tva tej­to knihy, že keby nie­kto pri­dal k tomu, na toho Bôh pri­dá rán, na­písaných v tej­to knihe; 19 a keby nie­kto odňal zo slov knihy tohoto proroc­tva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života a z toho svätého mes­ta a z toho, čo je na­písané v tej­to knihe. 20 Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prij­dem skoro! Ameň. Áno, prij­di, Pane Ježišu! 21 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta so všet­kými vami. Ameň.

RoháčekZjavenie22