RoháčekZjavenie2

Zjavenie

Odkaz Syna Božieho anjelovi (správcovi) sboru v Efeze.1 An­jelovi efez­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa pre­chádza pro­stred tých sied­mich zlatých sviet­nikov: 2 Znám tvoje skut­ky aj tvoju prácu aj tvoju tr­pez­livosť, a že ne­môžeš zniesť zlých a zkúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštol­mi, a nie sú, a našiel a spoz­nal si ich, že sú lhári, 3 a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si. 4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Pamätaj tedy od­kiaľ si vy­padol, a čiň po­kánie a čiň pr­vé skut­ky; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a po­hnem tvoj sviet­nik s jeho mies­ta, keď ne­učiníš po­kánia. 6 Ale to máš, že nenávidíš skut­kov mikulášen­cov, ktorých to skut­kov i ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je pro­stred raja Božieho. Odkaz do Smyrny.8 A an­jelovi smyr­nen­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten pr­vý a po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil: 9 Znám tvoje skut­ky aj t­voje súženie aj t­voju chudobu - ale si bohatý - aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Žid­mi, a nie sú, ale shromaždením satanovým. 10 Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života. 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť. Odkaz do Pergamu.12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý: 13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan. 14 Ale mám niečo málo proti tebe: že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, jako položiť úraz pred synov Iz­raelových, aby jed­li obetované mod­lám a smil­nili. 15 Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie mikulášen­cov, čoho nenávidím. 16 Teda čiň po­kánie; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok a na kamien­ku na­písané nové meno, ktorého ne­vie ni­kto, iba ten, kto ho berie. Odkaz do Tyatír.18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi: 19 Znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku aj službu aj ver­nosť aj tr­pez­livosť aj tvoje skut­ky, aj tie po­sled­né, ktorých je viac ako pr­vých. 20 Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám. 21 A dal som jej čas, aby učinila po­kánie zo svoj­ho smils­tva, ale ne­učinila po­kánia. 22 Hľa, ja ju hodím na ležis­ko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď ne­učinia po­kánia zo svojich skut­kov. 23 I jej deti po­bijem sm­rťou, a zvedia všet­ky sbory, že ja som, ktorý zpytujem ľad­viny a srd­cia, a dám vám jed­nému každému podľa vašich skut­kov. 24 Ale vám hovorím, aj os­tat­ným v Ty­atíroch všet­kým, ktorí ne­majú toho učenia, a ktorí ne­poz­nali hl­bín satanových, ako hovoria: Ne­vz­kladám na vás iného bremena. 25 Avšak čo máte, držte, do­kiaľ ne­prij­dem. 26 A tomu, kto víťazí a kto os­tríha až do kon­ca moje skut­ky, tomu dám moc nad po­han­mi - 27 a bude ich pásť želez­ným prútom; ako hr­nčiar­ske nádoby budú rozt­ries­kaní -, jako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca, 28 a dám mu ran­nú hviez­du. 29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

RoháčekZjavenie2