RoháčekZjavenie5

Zjavenie

Zapečatená kniha: Baránok ju otvorí. Štyri živé bytosti a starci sa mu klaňajú.1 A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú zvnút­ra i zo­zadu, za­pečatenú sied­mimi pečaťami. 2 A videl som sil­ného an­jela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden ot­voriť knihu a zrušiť jej pečate? 3 A ni­kto ne­mohol na nebi ani na zemi ani pod zemou ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej. 4 A ja som veľmi plakal, že sa ni­kto nenašiel hoden ot­voriť a prečítať knihu ani na­zrieť do nej. 5 A jeden zo star­cov mi po­vedal: Ne­plač! Hľa, zvíťazil lev z po­kolenia Júdov­ho, koreň Dávidov, aby ot­voril knihu a zrušil jej sedem pečatí. 6 A videl som a hľa, pro­stred trónu a tých štyroch živých bytos­tí a pro­stred star­cov stál Baránok, ako za­bitý, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú sied­mi duchovia Boží, po­slaní na celú zem. 7 A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri živé bytos­ti a dvad­siati štyria star­ci pad­li pred Barán­kom majúc každý har­fu a zlatú čašu, pl­nú kadiva, čo sú mod­lit­by svätých, 9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a ot­voriť jej pečate, lebo si bol za­bitý a vy­kúpil si nás Bohu svojou kr­vou z každého po­kolenia a z každého jazyka, ľudu a národa 10 a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňaz­mi, a budeme kraľovať na zemi. Miriady anjelov okolo trónu. Veleslávený od všetkého stvorenstva.11 A videl som a počul hlas mnohých an­jelov okolo trónu a okolo živých bytos­tí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, 12 ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten za­bitý, vziať moc a bohat­stvo a múd­rosť a vládu a česť a slávu a dob­rorečenie. 13 A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všet­ko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. 14 A štyri živé bytos­ti vravely: Ameň. A dvad­siati štyria star­ci pad­li a klaňali sa živému na veky vekov.

RoháčekZjavenie5