RoháčekZjavenie7

Zjavenie

Štyria anjeli na štyroch uhloch zeme, držiaci vetry.1 A po­tom som videl štyroch an­jelov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vet­ry zeme, aby ne­vial vietor na zemi ani na mori ani na ni­ktorý strom. 2 A videl som iného an­jela, ktorý vy­stupoval od východu sl­n­ca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch an­jelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, 3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách. Z každého pokolenia zapečatených dvanásť tisíc.4 A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových; 5 z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 6 z po­kolenia Aserov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Nef­talímov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Manas­sesov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 7 z po­kolenia Sime­onov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Léviho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Izachárov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 8 z po­kolenia Za­bulonov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Jozefov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Ben­jaminov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; Nesčíselný zástup pred trónom.9 Po­tom som videl a hľa, veliký zá­stup, ktorý ne­mohol ni­kto spočítať, z každého národa a zo všet­kých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení v dl­hom bielom rúchu, a pal­my v ich rukách, 10 a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Barán­kovi! 11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytos­tí a pad­li pred trónom na svoju tvár a klaňali sa Bohu 12 a hovorili: Ameň. Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu Bohu na veky vekov. Ameň. Z veľkého súženia.13 A jeden zo star­cov od­povedal a riekol mi: Kto sú títo ob­lečení v tom dl­hom bielom rúchu a od­kiaľ prišli? 14 A ja som mu po­vedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej. 15 Pre­to sú pred trónom Božím a svätos­lúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. 16 Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko. 17 Lebo Baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života, a Bôh sot­rie každú slzu s ich očí.

RoháčekZjavenie7