RoháčekZjavenie14

Zjavenie

Baránok, pred ktorým stojí a spieva 144.000 panencov.1 A videl som a hľa, Baránok stál na vr­chu Si­one a s ním sto štyrid­saťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca na­písané na svojich čelách. 2 A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako ­hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich har­fách. 3 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyr­mi živými bytosťami a pred star­cami. A ni­kto sa ne­mohol na­učiť pieseň iba tých sto štyrid­saťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. 4 To sú tí, ktorí sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panen­ci. To sú tí, ktorí na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, pr­votinou Bohu a Barán­kovi, 5 a v ich ús­tach nebola naj­dená lesť, lebo sú bez­vad­ní pred trónom Božím. Letiaci anjel. Za ním druhý zvestuje pád Babylona. Tretí vystríha prijať znamenie šelmy.6 A videl som iného an­jela, letiaceho pro­stred­kom neba, ktorý mal večné evan­jelium, aby ho zves­toval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i po­koleniu i jazyku i ľudu 7 a hovoril veľkým hlasom: Boj­te sa Boha, a daj­te mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňaj­te sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd. 8 A iný, druhý an­jel na­sledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mes­to, ktoré vínom hnevu svoj­ho smils­tva na­pájalo všet­ky národy. 9 A iný, tretí an­jel na­sledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jest­li sa nie­kto bude klaňať šel­me a jej ob­razu a prij­me znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z ne­miešaného, ktoré je naliate v po­háre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom, 11 a dym ich mučenia bude vy­stupovať na veky vekov. A nebudú mať od­počin­ku ani vod­ne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šel­me a jej ob­razu, a jest­li nie­kto prij­me znamenie jej mena. 12 Tu je tr­pez­livosť svätých, tu tí, ktorí os­tríhajú pri­kázania Božie a vieru Ježišovu. Blahoslavení mŕtvi.13 A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: Píš! Blaho­slavení mŕtvi, ktorí od­teraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si od­počinuli od svojich prác, a ich skut­ky na­sledujú s nimi. Biely oblak a sediaci na ňom so srpom.14 A videl som a hľa, ukázal sa biely ob­lak, a na ob­laku sedel podob­ný Synovi človeka a mal na svojej hlave zlatú korunu a vo svojej ruke os­trý srp. 15 A iný an­jel vy­šiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na ob­laku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pre­tože doz­rejúc uschlo žnivo zeme. 16 A ten, ktorý to sedel na ob­laku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem. Druhý anjel so srpom sreže vinicu.17 A zase iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on os­trý srp. 18 A ešte iný an­jel vy­šiel z ol­tára, ktorý mal moc nad ohňom, a za­volal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten os­trý srp, a po­vedal: Pošli svoj os­trý srp a srež strap­ce vinice zeme, pre­tože do­zrely jej hroz­ná. 19 A an­jel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho. 20 A lis bol šliapaný von­ku za mes­tom, a z lisu vy­šla krv, k­torá sahala až po úz­du koňom na tisíc šesťs­to štádií čiže honov.

RoháčekZjavenie14