RoháčekZjavenie15

Zjavenie

Sedem anjelov, majúcich sedem rán. Sklené more. Pieseň Mojžišova.1 A videl som iný div na nebi, veľký a pre­podiv­ný: sedem an­jelov, majúcich sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­koná hnev Boží. 2 A videl som čosi jako sk­lené more, smiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šel­mou a nad jej ob­razom a nad jej znamením, nad čís­lom jej mena, že stáli na sk­lenom mori a mali har­fy Božie 3 a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Barán­kovu a hovorili: Veľké a pre­podiv­né tvoje skut­ky, Pane, všemohúci Bože, spraved­livé a prav­divé tvoje ces­ty, ó, Kráľu svätých! 4 Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a ne­o­slavoval tvoj­ho mena? ! Lebo ty si sám jediný svätý; pre­tože všet­ky národy prij­dú a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spraved­livé súdy. Otvorenie chrámu na nebi.5 A po­tom som videl a hľa, ot­voril sa chrám stánu svedoc­tva na nebi, 6 a z chrámu vy­šli sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem rán, ob­lečení v ľanovom, čis­tom a skvelom rúchu a na pr­siach boli pre­pásaní zlatými pásy. 7 A jed­na zo štyroch živých bytos­tí dala sied­mim an­jelom sedem zlatých čiaš, pl­ných hnevu Boha, živého na veky vekov. 8 A chrám sa na­pl­nil dymom od slávy Boha a od jeho moci, a ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, do­kiaľ sa nedokonalo sedem rán tých sied­mich an­jelov.

RoháčekZjavenie15