RoháčekZjavenie19

Zjavenie

Plesot nad spravedlivosťou Božích ciest. Prišla svadba Baránkova. Ján sa chce klaňať anjelovi.1 Po­tom som počul sťa veľký hlas mohut­ného zá­stupu na nebi, ktorý hovoril: Hal­lelujah! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi, nášmu Bohu, 2 pre­tože prav­divé a spraved­livé jeho súdy, lebo od­súdil veľkú smil­nicu, ktorá porušovala zem svojím smils­tvom, a po­mstil krv svojich sluhov na jej ruke. 3 A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov. 4 A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah! 5 A z trónu vy­šiel hlas, ktorý po­vedal: Chváľte našeho Boha, všet­ci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. 6 A zase som počul ako hlas mnohého zá­stupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk sil­ných hromov, ktoré hovorily: Hal­lelujah! Pre­tože pre­vzal kráľov­stvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci. 7 Raduj­me sa a plesaj­me a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svad­ba Barán­kova, a jeho manžel­ka sa pri­hotovila. 8 A dalo sa jej, aby sa ob­liek­la do čis­tého a nád­her­ného kmen­tu, lebo tým kmen­tom sú s­kut­ky spravedlivosti svätých. 9 A riekol mi: Píš! Blaho­slavení po­volaní k večeri svad­by Barán­kovej. A zase mi riekol: To sú prav­divé slová Božie. 10 A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Hľaď, ne­urob toho! Som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoc­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoc­tvom Ježišovým je duch proroc­tva. Biely kôň. Slovo Božie; jeho boj. Šelma i falošný prorok uvrhnutí do ohnivého jazera.11 A videl som nebo ot­vorené a hľa, z­javil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Ver­ný a Prav­divý a v spraved­livos­ti súdi i bojuje. 12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal na­písané meno, ktorého ni­kto ne­vie, iba on sám. 13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie. 14 A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým. 15 A z jeho úst vy­chádzal os­trý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť želez­ným prútom a on bude šliapať lis vína prch­livos­ti a hnevu všemohúceho Boha. 16 A na svojom rúchu a na svojich bed­rách má na­písané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, 18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých. 19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom. 20 A lapená bola šel­ma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šel­my a tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu. Tí dvaja boli hodení živí do oh­nivého jazera, horiaceho sírou. 21 A os­tat­ní boli po­bití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom, vy­chádzajúcim z jeho úst. A všet­ko vtác­tvo sa na­sýtilo ich tiel.

RoháčekZjavenie19