RoháčekZjavenie20

Zjavenie

Anjel sviaže draka na tisíc rokov.1 A videl som an­jela, so­stupujúceho s neba, ktorý mal kľúč od priepas­ti a na svojej ruke veľkú reťaz. 2 A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a po­viazal ho na tisíc rokov 3 a vrh­nul ho do priepas­ti a za­vrel ho a za­pečatil nad ním, aby viac ne­zvodil národov, do­kiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A po­tom musí byť pre­pus­tený na malý čas. Prvé vzkriesenie.4 A videl som tróny, a po­sadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše po­stínaných pre svedoc­tvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa nek­laňali šel­me ani jej ob­razu a ne­prijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kris­tom tisíc rokov. 5 A os­tat­ní mŕt­vi ne­ožili, až sa do­koná tisíc rokov. To je pr­vé vzkriesenie. 6 Blaho­slavený a svätý, kto má diel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci. Ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov. Satan prepustený, jeho konečná porážka a tiež uvrhnutie do ohnivého jazera.7 A keď sa do­koná tých tisíc rokov, roz­viazaný bude satan a p­repus­tený zo svoj­ho žalára 8 a vy­j­de, aby zvodil národy, ktoré na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. 9 A vy­šli na šír zeme a ob­kľúčili tábor svätých i to milované mes­to. Ale sos­túpil oheň od Boha z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvr­hnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šel­ma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Súdny deň.11 A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiek­la zem i nebo, a mies­to im nebolo naj­dené. 12 A videl som mŕt­vych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A ot­vorily sa knihy, a ot­vorila sa aj iná kniha, to jest k­niha života, a mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa svojich skut­kov. 13 A more vydalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pek­lo daly mŕt­vych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skut­kov. 14 A sm­rť a pek­lo boly uvr­hnuté do toho oh­nivého jazera. Toto oh­nivé jazero je tá druhá sm­rť. 15 A jest­li nie­kto nebol naj­dený za­písaný v knihe života, bol uvr­hnutý do oh­nivého jazera.

RoháčekZjavenie20