RoháčekZjavenie8

Zjavenie

Ticho na nebi. Sedem trúb. Anjel pri oltári.1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny. 2 A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. 3 A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom. 4 A vy­stúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky an­jela pred Bohom. 5 A potom vzal an­jel kadid­lo a na­pl­nil ho ohňom s ol­tára a hodil na zem, a po­vs­taly hlasy, a burácaly hromy, a b­lýs­kaly sa blesky, a bolo zemetrasenie. Anjeli trúbili. Smes ľadovca s ohňom, horiaci vrch do mora, horiaca hviezda na tretinu riek, zatmenie tretiny nebeských svetiel.6 A sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem trúb, pri­hotovili sa, aby trúbili. 7 A pr­vý an­jel za­trúbil, a na­stalo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s kr­vou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všet­ka zelená tráva bola spálená. 8 A druhý an­jel za­trúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa ob­rátila na krv 9 a zo­mrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená. 10 A tretí an­jel za­trúbil, a pad­la s neba veliká hviez­da, horiaca jako fakľa, a pad­la na tretinu riek i na pramene vôd. 11 A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly. 12 A štvr­tý an­jel za­trúbil, a uderená bola tretina sl­n­ca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa za­tmila ich tretina, a deň aby ne­svietil svoju tretinu a noc podob­ne. 13 A videl som a počul jed­ného orla [an­jela], ktorý letel pro­stred­kom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúby troch an­jelov, ktorí majú trúbiť.

RoháčekZjavenie8