RoháčekZjavenie9

Zjavenie

Piaty zatrúbil; hviezda, majúca kľúč od priepasti; kobylky; ľudia hľadali smrť.1 A piaty an­jel za­trúbil, a videl som hviez­du, ktorá pad­la s neba na zem, a dal sa jej kľúč od studnice priepas­ti. 2 A ot­vorila stud­nicu priepas­ti, a vy­šiel dym zo stud­nice jako dym z veľkej pece, a za­tmilo sa sl­n­ce i po­vet­rie od dymu stud­nice. 3 A z dymu vy­šly kobyl­ky na zem, a dala sa im moc, ako majú moc zem­skí škor­pióni. 4 A bolo im rečené, aby neškodily tráve zeme ani ničomu zelenému ani ni­ktorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí ne­majú pečate Božej na svojich čelách. 5 A bolo im dané, aby ich nez­bíjaly, ale aby boli mučení päť mesiacov. A ich mučenie aby bolo jako od škorpióna, keď bod­ne človeka. 6 A v tých dňoch budú ľudia hľadať sm­rť, a nenaj­dú jej a budú si žiadať zo­mrieť, ale sm­rť utečie od nich. 7 A podoby kobyliek boly podobné koňom, pri­hotoveným do boja, a na ich hlavách bolo čosi jako nejaké koruny, podob­né zlatu, a ich tváre boly jako ľud­ské tváre, 8 a maly vlasy jako žen­ské vlasy, a ich zuby boly jako zuby ľvov; 9 a maly pan­ciere jako želez­né pan­ciere, a zvuk ich krýdel ako hr­mot vozov mnoho koní, bežiacich do boja. 10 A maly chvos­ty, podob­né škor­piónom, a žihad­lá boly v ich chvos­toch, a ich moc bola škodiť ľuďom päť mesiacov. 11 A majú nad sebou kráľa, an­jela priepas­ti, ktorému je, heb­rej­sky meno Abad­don a v gréc­kom jazyku má meno Apol­lyon, Zhubca. 12 Jed­no beda po­minulo a hľa, za tým­to prij­de ešte dvoje beda. Rozviazanie štyroch anjelov pri Eufrate. Jazdné vojsko zhubné.13 A šies­ty an­jel za­trúbil, a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého ol­tára, ktorý s­tál pred Bohom, 14 ktorý to hlas hovoril šies­temu an­jelovi, ktorý mal trúbu: Roz­viaž tých štyroch an­jelov, po­viazaných pri veľkej rieke Euf­rate. 15 A boli roz­viazaní štyria an­jeli, ktorí boli pri­hotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby po­bili tretinu ľudí. 16 A počet voj­sk tej jaz­dy bol dve myriady myriád. Počul som ich počet. 17 A tak som videl kone vo videní aj tých, ktorí sedeli na nich, ktorí mali oh­nivé pan­ciere a hy­acin­tové a sírové. A hlavy koní boly jako hlavy ľvov, a z ich úst vy­chádzal oheň, dym a síra. 18 Od toho troj­eho bola po­bitá tretina ľudí, od ohňa, dymu a od síry, ktoré vy­chádzaly z ich úst. 19 Lebo moc koní je v ich ús­tach a ich chvos­toch, lebo ich chvos­ty sú podob­né hadom a majú hlavy a nimi škodia. Ale ľudia nerobili pokánia.20 A os­tat­ní ľudia, ktorí neboli po­bití ranami, ani ne­urobili po­kánia zo skut­kov svojich rúk, aby sa nek­laňali démonom a mod­lám, zlatým a striebor­ným, medeným a kamen­ným a dreveným, ktoré ne­môžu ani vidieť ani počuť ani chodiť; 21 ani neurobili po­kánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svoj­ho smils­tva ani zo svojich krádeží.

RoháčekZjavenie9