RoháčekZjavenie3

Zjavenie

Odkaz do Sárd.1 An­jelovi sboru v Sar­dách na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov Božích a sedem hviezd: Znám tvoje skut­ky, že máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy. 2 Bdej a upevňuj i všet­ko ostatné, čo ide zo­mrieť. Lebo som nenašiel tvojich skut­kov ú­pl­ných pred svojím Bohom. 3 Pamätaj tedy, jako si prijal a počul a os­tríhaj a učiň po­kánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prij­dem na teba jako zlodej, a ne­zvieš, v ktorú hodinu prij­dem na teba. 4 Ale máš i v Sar­dách nie­koľko málo osôb, ktoré ne­poškvr­nily svoj­ho rúcha, a budú sa pre­chádzať so mnou v bielom rúchu, pre­tože sú hod­ni. 5 Ten, kto víťazí, bude od­iaty bielym rúchom, a ne­vyt­riem jeho mena z knihy života a vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Odkaz do Filadelfie.7 A an­jelovi sboru vo Filadel­fii na­píš: Toto hovorí svätý, ten prav­divý, ktorý má kľúč Dávidov: ktorý ot­vára, , a ni­kto nezaviera, a za­viera, a ni­kto ne­ot­vára. 8 Znám tvoje skut­ky. Hľa, dal som pred tebou ot­vorené dvere, a ni­kto ich ne­môže za­vrieť, lebo máš malú moc a os­tríhal si moje slovo a nezap­rel si môj­ho mena. 9 Hľa, dávam zo synagógy satanovej niek­torých z tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Žid­mi, a nie sú, ale luhajú: hľa spôsobím to, aby prišli a klaňali sa pred tvojimi nohami a po­znali, že som si ťa ja za­miloval. 10 Pre­to, že si os­tríhal slovo mojej tr­pez­livos­ti, i ja budem teba os­tríhať a vy­trh­nem ťa z hodiny po­kušenia, ktorá prij­de na celý svet zkúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. 11 Hľa, prij­dem rých­le. Drž to, čo máš, aby ni­kto ne­vzal tvojej koruny! 12 Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svoj­ho Boha, a von ne­vyj­de viacej ni­kdy, a na­píšem na neho meno mes­ta svoj­ho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý so­stupuje z neba od môj­ho Boha, i svoje nové meno. 13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Odkaz do Laodicee.14 A an­jelovi sboru La­odičanov na­píš: Toto hovorí Ameň, ten ver­ný a prav­divý svedok, počiatok stvorenia Božieho: 15 Znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! 16 Tak­to, že si vlažný, ani studený ani horúci, vy­pľujem ťa zo svojich úst. 17 Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohat­nul som a ne­pot­rebujem ni­koho, a ne­vieš, že si ty bied­ny i mizer­ný na poľutovanie i chudob­ný i slepý i na­hý. 18 Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečis­teného v oh­ni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa od­ial, aby sa ne­ukázala han­ba tvojej na­hoty, a kol­lýrium po­mazať svoje oči, aby si videl. 19 Ja všet­kých, ktorých milujem, kar­hám a ot­cov­sky trescem. Roz­hor­li sa tedy a učiň po­kánie. 20 Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby nie­kto počul môj hlas a ot­voril by dvere, voj­dem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. 21 Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Ot­com na jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

RoháčekZjavenie3