RoháčekZjavenie1

Zjavenie

Úvod a veličenie toho, ktorý učinil z hriešnikov kráľov a kňazov svojou krvou.1 Zjavenie Ježiša Kris­ta, ktoré mu dal Bôh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať na­skore, a on pošlúc ho po svojom an­jelovi ukázal v znameniach svoj­mu sluhovi Jánovi, 2 ktorý svedčil slovo Božie a svedoc­tvo Ježiša Kris­ta a všet­ko, čo videl. 3 Blaho­slavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a os­tríhajú to, čo je na­písané v ňom, lebo čas je blíz­ko. 4 Ján sied­mim sborom, ktoré v Ázii: milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prij­de, a od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou 6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň. Hľa, ide! Alfa i Omega. Sedem sborov, pre ktoré bolo určené videnie.7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň. 8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci. 9 Ja Ján, i váš brat i spolu­účast­ník v súžení i v kráľov­stve i v tr­pez­livos­ti Ježiša Kris­ta, bol som na os­trove, ktorý sa volá Pat­mos, pre slovo Božie a pre svedoc­tvo Ježiša Kris­ta. 10 Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako ­hlas trúby, 11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee. Podobný Synovi človeka. Sedem hviezd. Sedem svietnikov.12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov 13 a v pro­stred­ku medzi sied­mimi sviet­nik­mi som videl podobného Synovi človeka, ob­lečeného v dl­hom rúchu až po nohy a pre­pásaného na pr­siach zlatým pásom. 14 A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vl­na, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa, 15 a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč, a jeho tvár bola jako sln­ko, keď svieti vo svojej moci. 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕt­vy, a položil na mňa svoju pravú ruku a po­vedal mi: Neboj sa! Ja som pr­vý a po­sled­ný 18 a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti. 19 A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd sú an­jeli sied­mich sborov, a sedem sviet­nikov, ktoré si videl, je sedem sborov.

RoháčekZjavenie1