Roháček4. Mojžišova1,50

4. Mojžišova 1:50

Numeri

Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku.


Verš v kontexte

49 Len po­kolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy ne­spočítaš medzi syn­mi Iz­raelovými. 50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku. 51 A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku.

Evanjelický

50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku.

Ekumenický

50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedec­tva, všet­ko jeho náradie, i všet­ko, čo k nemu pat­rí. Budú nosiť príbytok aj všet­ko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť.

Bible21

50 Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit.