Roháček4. Mojžišova1,24

4. Mojžišova 1:24

Numeri

Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,


Verš v kontexte

23 ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto. 24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 25 ich počítaných, z po­kolenia Gádov­ho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťs­to päťdesiat.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

24 Synové Gáda pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: