Roháček4. Mojžišova1,37

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:37

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to.


Verš v kontexte

36 Synov Ben­jaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 37 ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to. 38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to.

Evanjelický

37 spočítaných za kmeň Ben­jamín bolo trid­saťpäťtisíc štyris­to.

Ekumenický

37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to.

Bible21

37 poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů.