Roháček4. Mojžišova1,1

4. Mojžišova 1:1

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol:


Verš v kontexte

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol: 2 Spočítaj­te sumu celej obce synov Iz­raelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, podľa počtu mien každého, k­to je mužského po­hlavia, podľa ich hláv, 3 vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, každého, ktorý je súci ísť do voj­ska v Iz­raelovi. Spočítaj­te ich podľa ich voj­sk, ty a Áron.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti vo svätos­tán­ku, v pr­vý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egyp­ta:

Ekumenický

1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal:

Bible21

1 Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání: