Roháček4. Mojžišova1,51

4. Mojžišova 1:51

Numeri

A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.


Verš v kontexte

50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku. 51 A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie. 52 A synovia Iz­raelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zá­stupov.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

Evanjelický

51 Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, prís­lušníci Léviho kmeňa ho rozo­berú a pri utáborení ho zase po­stavia. Ak sa k nemu pri­blíži nie­kto ne­povolaný, musí zo­mrieť.

Bible21

51 Když se bude Příby­tek chys­tat na ces­tu, levi­té jej složí; když se bude Příby­tek chys­tat k tá­boření, levi­té jej vztyčí. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře.