RoháčekMarek13

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Pán predpovedá zkazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve.1 A keď vy­chádzal z chrámu, po­vedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, po­zri, jaké kamene a jaké stav­by! 2 A Ježiš od­povedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stav­by? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vr­chu, na­proti chrámu, opýtali sa ho osobit­ne Peter, Jakob a Ján a An­drej: 4 Po­vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením, keď sa to všet­ko bude mať pl­niť? 5 A Ježiš od­povedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol! 6 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. 7 A keď počujete o voj­nách a chýry o voj­nách, ne­strachuj­te sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, a budú zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a ne­pokoj. 9 To budú počiatky pre­pôrod­ných boles­tí. Ale vy maj­te sami na seba po­zor! Lebo vás budú vy­dávať pred cir­kev­né snemy a do shromaždení; budete bití, i pred vladár­mi i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedoc­tvo. 10 Ale najprv musí byť evan­jelium hlásané všet­kým národom. 11 A keď vás po­vedú, z­rad­ne vás vydávajúc, ne­staraj­te sa vo­pred o to, čo by ste mali hovoriť, ani ned­baj­te o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovor­te; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. 12 A vy­dá brat brata na sm­rť a otec dieťa, a deti po­vs­tanú na rodičov a usmr­tia ich. 13 A budete nenávidení od všet­kých pre moje meno, ale ten, kto zo­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 14 A keď uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, pred­povedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde s­táť nemá (Kto čítaš, roz­umej! ), vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy; 15 a ten, kto bude na streche, nech ne­so­stupuje do domu ani nech ne­vchádza, aby niečo vzal zo svoj­ho domu; 16 a ten, kto bude na poli, nech sa ne­vracia zpät, aby vzal svoje rúcho. 17 No, beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tie dni! 18 Ale modlite sa, aby sa váš útek ne­prihodil v zime! 19 Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiat­ku stvorenia, ktoré Bôh stvoril, až doteraz, ani viac ni­kdy nebude. 20 A keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by za­chránené ni­ktoré telo, ale pre vy­volených, ktorých si vy­volil, ukrátil tie dni. 21 A vtedy keby vám nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Hľa tam­to! ne­ver­te! 22 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a budú činiť divy a zá­zraky, aby zvied­li, ak by bolo možné, aj vy­volených. 23 Ale vy vidz­te! Hľa, pred­povedal som vám všet­ko. 24 A v tých dňoch, po tom súžení, sl­n­ce sa za­tmie, a mesiac nedá svoj­ho svet­la, 25 a hviez­dy budú padať z neba, a moci, ktoré na nebi, po­hnú sa. 26 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho v ob­lakoch s velikou mocou a slávou. 27 A vtedy pošle svojich an­jelov a shromaždí svojich vy­volených od štyroch vet­rov, od kon­ca zeme až do kon­ca neba. 28 Od fíka sa na­učte podoben­stvu: keď už om­lad­núc zmäkne jeho letorast a ženie lís­tie, viete, že je blíz­ko leto. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 30 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa to všet­ko ne­stane. 31 Nebo a zem po­minú, ale moje slová ni­kdy ne­pominú. 32 Ale o tom dni a o tej hodine ne­vie ni­kto, ani an­jeli v nebi ani Syn, iba Otec. 33 Hľaďte, bdej­te a mod­lite sa, lebo ne­viete, kedy bude ten čas. 34 Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko od­ces­toval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom spl­nomoc­nenie a určiac každému jeho prácu a vrát­nemu pri­kázal, aby bdel. 35 A tak bdej­te, lebo ne­viete, kedy prij­de pán domu, či večer či o pol­noci, či keď spieva kohút a či ráno, 36 aby prij­dúc znenaz­dania nenašiel vás spať. 37 A čo vám hovorím, všet­kým hovorím - bdej­te!

RoháčekMarek13