RoháčekMarek11

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema.1 A keď sa blížili k Jeruzalemu, k Bet­fáge a Betánii pri Olivovom vr­chu, po­slal dvoch zo svojich učeníkov 2 a po­vedal im: Iďte do mes­tečka, ktoré je tu pred vami, a hneď, keď budete vchádzať do neho, naj­dete osľa pri­viazané, na ktorom ešte ni­kto z ľudí ne­sedel; od­viažte ho a pri­veďte. 3 A keby vám nie­kto po­vedal, čo to robíte, po­vedz­te, že ho Pán po­trebuje a že ho zase hneď sem pošle. 4 A od­išli a našli osľa uviazané von­ku pri dveriach, na ces­te, vedúcej pop­ri tom dome, a od­väzovali ho. 5 A nie­ktorí z tých, ktorí tam stáli, im hovorili: Čo to robíte, že od­väzujete osľa? 6 A oni im po­vedali tak, ako im prikázal Ježiš, a nechali ich. 7 A tak doviedli osľa k Ježišovi a hodili naň svoje rúcha, a sadol si naň. 8 A mnohí stlali svoje rúcha na ces­tu, a iní sekali letoras­ty so stromov a stlali na ces­tu. 9 A tí, ktorí išli pred ním a za ním, kričali a hovorili: Hosan­na! Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom! 10 Požeh­nané kráľov­stvo nášho otca Dávida, ktoré pri­chádza v mene Pánovom! Hosan­na na výsos­tiach! 11 A Ježiš vošiel do Jeruzalema i do chrámu a keď si ob­zrel všet­ko, a pretože už bola večer­ná hodina, vy­šiel do Betánie s dvanás­timi. Pán zlorečí fíku, čistí chrám, učí viere a modlitbe a velí odpúšťať.12 A keď na druhý deň vy­šli z Betánie, zlačnel. 13 A vidiac zďaleka fík, majúci lís­tie, išiel k nemu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k ne­mu, nenašiel ničoho iba lís­tie; lebo nebol čas fíkov. 14 Vtedy od­povedal Ježiš a riekol mu: Nech ni­kto viac až na veky nejie z teba ovocia! A počuli to jeho učeníci. 15 Po­tom prišli do Jeruzalema. A Ježiš voj­dúc do chrámu začal vy­háňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, a pop­rev­racal stoly peňazomen­com a stolice tých, ktorí predávali holubov, 16 a nedopus­til, aby nie­kto preniesol nádobu cez chrám. 17 A učil ich hovoriac im: Či nie je na­písané, že môj dom sa bude volať domom mod­lit­by u všet­kých národov? Ale vy ste ho urobili pelešou lot­rov. 18 A počuli to zákon­níci i naj­vyšší kňazi a hľadali, jako by ho zmár­nili, lebo sa ho báli, pre­tože celý zá­stup žas­nul nad jeho učením. 19 A keď bol večer, chodievali von z mes­ta. 20 A potom včasráno, keď išli pop­ri fíku, videli ho, že je uschlý od koreňa. 21 A Peter roz­pamätajúc sa po­vedal mu: Rab­bi, po­zri, fík, ktorému si zlorečil, vy­schnul. 22 A Ježiš od­povedal a riekol im: Maj­te vieru Božiu! 23 Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by po­vedal tomuto vr­chu: Zdvih­ni sa a hoď sa do mora! a ne­pochyboval by vo svojom srd­ci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by po­vedal. 24 Pre­to vám hovorím: Všet­ko, za čokoľvek mod­liac sa prosíte, ver­te, že do­stanete, a bude vám. 25 A keď stojíte na mod­lit­be, od­púšťaj­te, ak máte niečo proti nie­komu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám od­pus­til vaše po­kles­ky. 26 Ale ak vy ne­od­pus­títe, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám ne­od­pus­tí vašich po­kles­kov. Pán protiotázkou zavráti farizeov.27 A prišli zase do Jeruzalema. A keď sa pre­chádzal v chráme, pri­stúpili k nemu naj­vyšší kňazi, zákon­níci a starší 28 a po­vedali mu: Jakou mocou činíš tieto veci? Alebo kto ti dal tú moc, aby si činil tieto veci? 29 A Ježiš od­povedal a riekol im: I ja sa vás opýtam na jednu vec; od­povedz­te mi, a po­viem vám, akou mocou činím tieto veci. 30 Krst Jánov bol odkiaľ, z neba a či z ľudí? Od­povedz­te mi! 31 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Ak po­vieme: Z neba, po­vie: Prečo ste mu teda ne­uverili? 32 Ale ak po­vieme, že z ľudí -. Báli sa ľudu, lebo všet­ci mys­leli o Jánovi, že bol skutočne prorok. 33 A od­povedali a riek­li Ježišovi: Ne­vieme. A Ježiš od­povedal a riekol im: Ani ja vám ne­poviem, akou mocou činím tieto veci.

RoháčekMarek11