RoháčekMarek1

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ján Krstiteľ a jeho prípravná práca.1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol, 2 ako je na­písané v prorokoch: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky! 4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy. 6 A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med. 7 A kázal a hovoril: Ide za mnou sil­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden zo­hnúť sa roz­viazať remienok na jeho obuvi. 8 Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom. Ježiš, pokrstený a zkúsený, započína svoje poslanie.9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilej­ského Nazareta a bol po­krs­tený od Jána v Jor­dáne. 10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba, 11 a hlas za­vznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. 12 A hneď ho pudil Duch na púšť. 13 A bol tam na púšti štyrid­sať dní súc po­kúšaný od satana, a bol so zvieratami, a an­jelia mu po­sluhovali. Pán káže pokánie.14 A po­tom, keď bol Ján vy­daný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evan­jelium kráľov­stva Božieho 15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium! Pán povoláva Petra, Andreja, Jakoba a Jána.16 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl Šimona a An­dreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 A Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí. 18 A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním. 19 A keď pošiel od­tiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, na­právať siete. 20 A hneď ich po­volal. A oni opustiac svoj­ho otca Zebedea na lodi s nájom­ník­mi od­išli za ním. 21 A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 A žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako zákon­níci. Posadlý v synagóge.23 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol 24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarén­sky? Prišiel si nás za­tratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží! 25 A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho! 26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho. 27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho! 28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee. Šimonova svokra.29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom. 30 A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej. 31 A pri­stúpiac po­z­dvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opus­tila horúčka, a po­sluhovala im. Pán uzdraví mnoho strápených a odíde na púšť modliť sa.32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami, 33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach, 34 a uzdravil mnohých ne­moc­ných, s­trápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vy­hnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. 35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vy­šiel a od­išiel na pus­té mies­to a tam sa mod­lil. 36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním. 37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú. 38 A po­vedal im: Poďme in­de, do súsed­ných mes­tečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vy­šiel. Malomocný.39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov. 40 A prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho, kľakol pred ním a po­vedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očis­tiť. 41 A Ježiš, ľútosťou hnutý, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený. 43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč 44 a riekol mu: Hľaď, aby si ni­komu ne­povedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoc­tvo. 45 Ale on vy­j­dúc začal roz­hlasovať mnoho a roz­chyrovať vec, takže už viacej ne­mohol voj­sť verej­ne do mes­ta, ale bol von­ku na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k nemu odovšadiaľ.

RoháčekMarek1