RoháčekMarek8

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Nasýtenie štyroch tisícov.1 V tých dňoch, keď bol zase sídený veľký zá­stup, a ne­mali čo jesť, pri­volal si Ježiš svojich učeníkov a po­vedal im: 2 Ľúto mi je toho zá­stupu, lebo už tri dni dlejú so mnou a ne­majú čo jesť. 3 A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka. 4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom? 5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem. 6 Vtedy roz­kázal zá­stupu po­sadať si na zem. A vzal tých sedem chlebov a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, aby pred­kladali, a klád­li pred zá­stup. 7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali. 8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov. 9 A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich. Farizeovia vyhľadávajú znamenie.10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha. 11 A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho. 12 A za­vzdých­nul vo svojom duchu a po­vedal: Čo toto po­kolenie vy­hľadáva jaké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto po­koleniu nebude dané znamenie. 13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu. Výstraha pred kvasom farizeov.14 A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi. 15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho! 16 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme. 17 Ale keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to rozmýšľate, že ne­máte chleba? Či ešte nechápete ani nerozumiete? Či ešte máte za­tvrd­nuté svoje srd­ce? 18 Či majúc oči ne­vidíte a majúc uši nečujete? A či sa ne­pamätáte, 19 keď som tých päť chlebov lámal medzi tých päť tisíc, koľko pl­ných košov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Dvanásť. 20 A keď tých sedem medzi tie štyri tisíce, koľko pl­ných pleten­cov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Sedem. 21 A riekol im: Či ešte nerozumiete? Pán uzdraví slepého.22 A prišli do Bet­sai­dy. A do­vied­li mu slepého a prosili ho, žeby sa ho dot­knul. 23 A chopiac ruku slepého vy­viedol ho von z mes­tečka a keď na­pľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? 24 A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. 25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko. 26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom! Petrovo vyznanie a pokarhanie od Pána.27 Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja? 28 A oni mu od­povedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že jeden z prorokov. 29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus! 30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom. 31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho pre­tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych, 32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať. 33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. Pán velí niesť kríž.34 A pri­volajúc si k sebe zá­stup so svojimi učeník­mi a po­vedal im: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a nech vez­me svoj kríž a ide za mnou. 35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni. 36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? 37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu? 38 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová v tom­to po­kolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka han­biť, keď prij­de v sláve svojeho Otca so svätými an­jel­mi.

RoháčekMarek8