RoháčekMarek15

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Pána vydajú Pilátovi.1 A hneď ráno poradiac sa naj­vyšší kňazi spolu so staršími a so zákon­ník­mi i celá vy­soká rada a po­viažuc Ježiša od­vied­li ho a od­dali Pilátovi. 2 A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on od­povedal a riekol mu: Ty dob­re hovoríš. 3 A naj­vyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič ne­od­povedal. 4 A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič ne­od­povedáš? Hľa, koľko žalujú na teba! 5 Ale Ježiš už viacej ne­od­povedal ničoho, takže sa Pilát divil. 6 A na sviatok im pre­púšťaval jed­ného väzňa, ktorého si žiadali. 7 A bol v­tedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v po­vs­taní spáchali vraždu. 8 A zá­stup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždyc­ky robieval. 9 A Pilát im od­povedal a riekol: Či chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov? 10 Lebo vedel, že ho naj­vyšší kňazi vy­dali zo závis­ti. 11 Ale naj­vyšší kňazi po­búrili zá­stup, aby si žiadal, žeby im radšej pre­pus­til Barabáša. 12 A Pilát zase od­povedal a riekol im: A čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zo­viete kráľom Židov? 13 A oni opät skrík­li: Ukrižuj ho! 14 A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho! Pána odsúdia, korunujú a zapľujú.15 Vtedy Pilát chcúc učiniť zá­stupu za­dosť pre­pus­til im Barabáša a Ježiša zbičoval a vy­dal, aby bol ukrižovaný. 16 A vojaci ho od­vied­li do vnút­ra do ná­dvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu. 17 A ob­liek­li ho do pur­puru a upletúc z tŕnia korunu položili mu ju na hlavu. 18 A začali ho po­zdravovať: Nech žije kráľ Židov! 19 A bili ho po hlave trs­tinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená klaňali sa mu. Ukrižovanie.20 A keď sa mu na­pos­mievali, vy­zliek­li ho z pur­puru a ob­liek­li ho do jeho vlast­ného rúcha. A vy­vied­li ho, aby ho ukrižovali. 21 A prinútili is­tého po­mimo idúceho Šimona Cyrenen­ského, idúceho s poľa, otca Alexan­drov­ho a Rúfov­ho, aby niesol jeho kríž. 22 A vied­li ho na mies­to Gol­gota, čo je, preložené, toľko jako: Mies­to lebu. 23 A dávali mu piť víno s myr­rou, ale on ne­prijal. 24 A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať. 25 A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. 26 A bol na­písaný nápis jeho viny: Kráľ Židov. 27 A spolu s ním ukrižovali dvoch lot­rov, jed­ného po pravej a druhého po jeho ľavej strane. 28 Vtedy sa na­pl­nilo pís­mo, ktoré hovorí: A je počítaný s bez­božnými. 29 A tí, ktorí chodili pop­ri ňom, rúhali sa mu po­kyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš! 30 Po­môž samému sebe a sos­túp s kríža! 31 Podob­ne i naj­vyšší kňazi sa po­smievali medzi sebou so zákon­ník­mi a vraveli: Iným po­máhal a sám sebe ne­môže po­môcť. 32 Kris­tus, kráľ Iz­raelov, nech teraz sos­túpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali. Divy pri ukrižovaní a Pánov pohrab.33 A keď bola šies­ta hodina, po­vs­tala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. 34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabach­tani? ! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opus­til! 35 A nie­ktorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá. 36 A jeden bežal, na­pl­nil špon­giu oc­tom, položil na trs­tinu a dával mu piť a hovoril: Nechaj­te, nech vidíme, či prij­de Eliáš, by ho sňal. 37 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vy­pus­til dušu. 38 A opona chrámu sa roz­trh­la na dvoje od hora až dolu. 39 A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží. 40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Mag­daléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova mat­ka a Salóme, 41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a po­sluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema. 42 A keď už bol večer, pre­tože bol deň pri­pravovania, to jest deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimátie, počest­ný rad­ca, ktorý tiež sám očakával kráľov­stvo Božie, od­vážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo. 44 A Pilát sa podivil, že by už bol zo­mrel. A pri­volal si cen­túri­ona a spýtal sa ho, či už dáv­no zo­mrel? 45 A zvediac od cen­túri­ona daroval mŕt­ve telo Jozefovi, 46 ktorý na­kúpil plát­na, sňal telo Ježišovo a za­vinul ho do toho plát­na a položil ho do hrobu, ktorý bol vy­tesaný do skaly, a pri­valil kameň ku dveriam hrobu. 47 A Mária Mag­daléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú.

RoháčekMarek15