RoháčekMarek2

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Porazený. Pán odpúšťa hriechy.1 Po­tom po nie­koľkých dňoch zase vošiel do Kafar­nau­ma, a počulo sa, že je v dome. 2 A hneď sa sišli mnohí, takže sa už ne­moh­li po­mes­tiť ani ku dveriam. A hovoril im slovo Božie. 3 A prišli k nemu ne­súci porazeného, ktorého štyria nies­li. 4 A keď sa pre zá­stup ne­moh­li pri­blížiť k ne­mu, od­kryli strechu, tam, kde bol, a prelúpiac sa spustili ložu, na ktorej ležal porazený. 5 A keď videl Ježiš ich vieru, po­vedal porazenému: Synu, od­pus­tené sú ti tvoje hriechy! 6 Lež sedeli tam nie­ktorí zo zákon­níkov a roz­mýšľali vo svojich srd­ciach: 7 Čo ten­to tak hovorí? Rúha sa. Kto môže od­púšťať hriechy krome jed­ného Boha? 8 A hneď po­znal Ježiš svojím duchom, že tak­to roz­mýšľajú v sebe, a po­vedal im: Čo to roz­mýšľate vo svojich srd­ciach? 9 Čože je ľahšie, po­vedať porazenému: Od­pus­tené sú ti hriechy, a či po­vedať: Vstaň a vez­mi svoju ložu a choď!? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má p­rávo a moc od­púšťať hriechy na zemi - rečie porazenému: 11 Tebe hovorím: Vstaň, vez­mi svoju ložu a idi do svoj­ho domu! 12 A hneď vstal, sob­ral s­voju ložu a vy­šiel pred všet­kými, takže všet­ci žas­li a oslavovali Boha a hovorili: Ni­kdy sme niečoho takého nevideli! Povolanie Léviho.13 A zase vy­šiel k moru, a celý zá­stup pri­chádzal k ne­mu, a učil ich. 14 A idúc po­mimo videl Léviho, syna Alfeovho, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A on vstal a išiel za ním. 15 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že aj mnohí pub­likáni a hriešnici stolovali s Ježišom i s jeho učeník­mi, lebo ich bolo mnoho, a išli za ním. 16 A zákon­níci a farize­ovia vidiac ho jesť s pub­likán­mi a hriešnik­mi hovorili jeho učeníkom: Čo je to, že s pub­likán­mi a hriešnik­mi jie a pije? 17 A keď to počul Ježiš, po­vedal im: Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní. Ne­prišiel som po­volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu. Pôst. Záplata. Víno.18 A učeníci Jánovi aj učeníci farizeov sa pos­tili. A prišli a po­vedali mu: Prečo sa pos­tia učeníci Jánovi aj učeníci farize­ov, a tvoji učeníci sa ne­pos­tia? 19 A Ježiš im po­vedal: Či sa môžu svadob­níci pos­tiť, kým je s nimi ženích? Do­kiaľ majú so sebou ženícha, ne­môžu sa pos­tiť. 20 Ale prij­dú dni, keď bude vzatý od nich ženích, a vtedy sa budú pos­tiť, v ten deň. 21 A veď ni­kto ne­prišíva zá­platy surového súk­na na staré rúcho, lebo ináče ten jeho nový vý­pl­nok od­trh­ne kus z toho starého, a po­vs­tane ešte väčšia diera. 22 A tiež nikto ne­vlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináče nové víno roz­trh­ne kožice, víno sa vy­leje, a kožice sa za­hubia; ale nové víno sa má lievať do nových kožíc. Učeníci trhajú v sobotu klasy.23 A stalo sa, že išiel raz v sobotu po­mimo cez siatiny, a jeho učeníci začali konať ces­tu tr­hajúc klasy. 24 A farize­ovia mu po­vedali: Vidz, čo robia v sobotu, čo sa ne­smie. 25 A po­vedal im: Či ste ni­kdy nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hlad­ný, on sám i tí, ktorí boli s ním? 26 Ako vošiel do domu Božieho za Abiatára, naj­vyššieho kňaza, a jedol chleby pred­loženia, ktoré ne­smie ni­kto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním? 27 A po­vedal im: Sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu, 28 takže Syn človeka je pánom i soboty.

RoháčekMarek2