RoháčekMarek7

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Čo poškvrňuje človeka.1 A sišli sa k nemu farize­ovia a nie­ktorí zo zákon­níkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema. 2 A keď videli nie­ktorých z jeho učeníkov, že obec­nými rukami, to jest ne­umytými, jedia chlieb, kar­hali to. 3 Lebo farize­ovia a všet­ci Židia robia tak, že ak si päsťou ne­umyjú rúk, nejedia držiac podanie starších. 4 Aj keď prij­dú z tr­hu, ak sa ne­umyjú, tiež nejedia, a je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, jako oplakovanie po­hárov, krčahov, medeného riadu a jedál­ní. 5 A farize­ovia a zákon­níci sa ho opýtali: Prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania starších, ale jedia chlieb ne­umytými rukami? 6 A on od­povedal a riekol im: Dob­re o vás prorokoval Izai­áš, o po­kryt­coch, ako je na­písané: Ten­to ľud ma ctí rtami, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa. 7 Lež nadar­mo ma uc­tievajú učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí. 8 Lebo opus­tiac pri­kázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a po­hárov, aj mnohé iné tomu podob­né veci robíte. 9 A hovoril im: Dob­re opo­vr­hujete pri­kázaním Božím, aby ste za­chovali svoje podanie. 10 Lebo veď Mojžiš po­vedal: Cti svoj­ho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí ot­covi alebo materi, nech zo­mrie! 11 Ale vy hovoríte: Keby po­vedal človek ot­covi alebo materi: Kor­bán (to jest dar Bohu je to), čím by som ti mohol po­môcť -, 12 a už viacej mu nedáte nič vy­konať pre jeho otca alebo pre jeho mater 13 a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podob­né veci. 14 A pri­volajúc si celý zá­stup po­vedal im: Počuj­te ma všet­ci a roz­umej­te! 15 Nieto ničoho z von­ku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho moh­lo poškvr­niť; ale to, čo vy­chádza z neho, to je to, čo poškv­rňuje človeka. 16 Ak má nie­kto uši nato, aby počul, nech počuje! 17 Keď po­tom vošiel od zá­stupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podoben­stvo. 18 A po­vedal im: Či ste aj vy tak bez roz­umu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo z von­ku vchádza do človeka, ne­môže ho poškvr­niť, 19 lebo to nevchádza do jeho srd­ca, ale do brucha a vy­chádza von do stoky, ktorá čis­tí všet­ky po­kr­my? 20 A vravel, že to, čo vy­chádza z človeka, to poškv­rňuje človeka. 21 Lebo z vnút­ra z ľud­ského srd­ca vy­chádzajú zlé myšlien­ky, 22 cudzoložs­tvá, smils­tvá, vraždy, krádeže, lakom­stvá, nešľachet­nos­ti, lesť, ne­studatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláz­nov­stvo. 23 Všet­ky tieto zlé veci vychádzajú z vnút­ra a poškv­rňujú človeka. Kananejská žena.24 A vstal od­tiaľ a od­išiel do okolia Týru a Sidona a voj­dúc do domu chcel, aby ni­kto ne­zvedel o tom, ale sa ne­mohol utajiť. 25 Lebo počujúc o ňom žena, ktorej dcéruška mala nečis­tého ducha, prišla a pad­la k jeho nohám - 26 a žena bola Grékyňa, Sýrofeníčan­ka rodom - a prosila ho, žeby vy­hnal démona z jej dcéry. 27 Ale Ježiš jej po­vedal: Nechaj, aby sa najprv na­sýtily deti, lebo sa ne­svedčí vziať chlieb detí a hodiť šteňatám. 28 Ale ona od­povedala a riek­la mu: Áno, Pane, lebo aj šteňatá pod stolom jedia z od­robiniek detí. 29 Vtedy jej po­vedal: Pre to slovo idi; démon vy­šiel z tvojej dcéry. 30 A odíduc do svoj­ho domu našla dieťa ležať na po­steli, a démon bol vy­šiel. Hluchonemý, efatha.31 Po­tom zase od­išiel z okolia Týru a Sidona a prišiel ku Galilej­skému moru stredom cez okolie Desaťmes­tia. 32 A pri­vied­li mu hluchého a zajakavého a prosili ho, žeby na neho vzložil ruku. 33 A poj­múc si ho od zá­stupu osobit­ne vložil svoje prs­ty do jeho uší a na­pľul a dot­knul sa jeho jazyka 34 a vzhliad­nuc do neba za­vzdýchol a po­vedal mu: Efat­ha! čo je: Ot­vor sa! 35 A hneď boli ot­vorené jeho uši, a roz­viazané bolo puto jeho jazyka, a hovoril správ­ne. 36 A pri­kázal im, aby ni­komu ne­povedali o tom. Ale koľkokoľvek im on aj pri­kazoval, oni to tým väčšmi roz­hlasovali 37 a žas­li prenáram­ne a hovorili: Všet­ko dob­re učinil, áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a ne­mí hovorili.

RoháčekMarek7