RoháčekMarek16

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Anjel svedčí ženám o Pánovom vzkriesení.1 A keď po­minula sobota, Mária Mag­daléna a Mária Jakobova a Salóme na­kúpily voňavých vecí, aby prišly a po­mazaly ho. 2 A v pr­vý deň týždňa včas­ne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vy­chádzať sln­ko. 3 A hovorily jed­na druhej: Kto nám od­valí kameň odo dverí hrobu?! 4 A keď po­zrely, videly, že je kameň od­valený; lebo bol veľmi veliký. 5 A keď vošly do hrobu, videly mláden­ca, sediaceho na pravej strane, od­iateho ­dl­hým bielym rúchom, a preľak­ly sa. 6 Ale on im po­vedal: Neľakaj­te sa! Hľadáte Ježiša Nazarén­skeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, mies­to, kde ho boli položili. 7 Ale iďte, po­vedz­te jeho učeníkom, aj Pet­rovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal. 8 A vy­šly rých­le a utiek­ly od hrobu, lebo sa trias­ly od strachu a boly celé predesené a ne­povedaly ni­komu ničoho, lebo sa bály. Pán sa svojim ukazuje, vysiela ich a vstúpi na nebo.9 A keď vstal z mŕt­vych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Mag­daléne, z ktorej bol vy­hnal sedem démonov. 10 Tá išla a zves­tovala to tým, ktorí bývali s ním, žalos­tiacim a plačúcim. 11 Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, ne­verili. 12 Po­tom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek. 13 Aj tí od­išli a zves­tovali to ostatným, ale ani tým ne­verili. 14 Na­po­sledy sa ukázal tým jedonás­tim, keď sedeli za stolom, a kar­hal ich ne­veru a tvrdo­sť ich srdca, že ne­uverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych. 15 A po­vedal im: Iďte po celom svete a kážte evan­jelium každému stvoreniu! 16 Ten, kto uverí a po­krs­tí sa, bude spasený; a kto ne­uverí, bude od­súdený. 17 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vy­háňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, 18 hadov budú brať, a keby vy­pili niečo sm­rťonos­né, ne­uškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dob­re. 19 A tak Pán Ježiš, keď do­hovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej. 20 A oni vy­šli a kázali všade a Pán spolu­účin­koval a po­tvr­dzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.

RoháčekMarek16