RoháčekMarek3

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Pán uzdraví v sobotu človeka s uschlou rukou.1 A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. 2 A strieh­li ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. 3 A po­vedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku: Vstaň do pro­stred­ku! 4 A po­vedal im: Či sa smie v sobotu dob­re robiť a či zle robiť - život za­chrániť a či za­biť? A oni mlčali. 5 A ob­zrúc sa po nich do­okola s hnevom, súčas­ne za­rmútený nad tvrdo­sťou ich srd­ca, po­vedal človekovi: Vy­stri svoju ruku! A vy­strel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá. 6 A farize­ovia vy­šli hneď a radili sa s heródián­mi proti ne­mu, jako by ho za­hubili. Pán uzdravuje pri mori.7 A Ježiš od­išiel so svojimi učeník­mi k moru. A išlo za ním veliké množs­tvo ľudu od Galilee i z Jud­ska, 8 z Jeruzalema, z Idumee, zo Zajordánia, i tí z okolia Týru a Sidona, veliké množs­tvo, keď počuli, jaké mnohé div­né veci činil, prišli k ne­mu. 9 A po­vedal svojim učeníkom, aby mu bola loďka na­pohotove pre zá­stup, aby ho ne­tlačili; 10 lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby sa ho dot­kli, ktorí mali nejaké choroby. 11 Aj nečis­tí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: Ty si ten Syn Boží! 12 A veľmi im pri­kazoval, aby ho ne­vyjavovali. Pán povoláva dvanástich apoštolov.13 A vy­šiel na vrch a po­volal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a od­išli za ním. 14 A ustanovil dvanás­tich, aby boli s ním, aby ich po­sielal kázať, 15 a aby mali moc uzdravovať neduhy a vy­háňať démonov. 16 A tedy ustanovil dvanás­tich, Šimona, ktorému pri­dal meno Peter, 17 a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobov­ho, a pri­dal im meno: Bo­aner­ges, čo je: Synovia hromu; 18 a An­dreja a Filipa a Bar­tolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Al­fe­ov­ho a Tad­dea a Šimona Kananit­ského 19 a Judáša Iškari­ot­ského, ktorý ho aj zradil. A prišli do domu. Belzebúb. Rúhanie sa Svätému Duchu.20 A opät sa sišiel zá­stup, takže ne­moh­li ani chleba pojesť. 21 A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu. 22 A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov. 23 A pri­volajúc si ich hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana? 24 A jest­li sa kráľov­stvo ro­z­dvojí samo proti sebe, to kráľov­stvo ne­môže ob­stáť. 25 A ro­z­dvojí-li sa dom sám proti sebe, nebude môcť ob­stáť ten dom. 26 A jest­li satan po­vs­tal sám proti sebe a ro­z­dvojil sa, ne­môže ob­stáť, ale mu je koniec. 27 Ni­kto ne­môže rozch­vátať náradie sil­ného voj­dúc do jeho domu, ak by prv ne­poviazal toho sil­ného, a len potom zlúpi jeho dom. 28 Ameň vám hovorím, že všet­ky hriechy budú od­pus­tené ľud­ským synom i všet­ky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali; 29 ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, ne­má od­pus­tenia na veky, ale je vin­ný večného súdu. 30 Lebo hovorili: Má nečis­tého ducha. Pán ukazuje, kto mu je matkou a bratom.31 A tedy prišli jeho mat­ka i jeho bratia a stojac von­ku po­slali k nemu a volali ho. 32 A sedel okolo neho zá­stup, a po­vedali mu: Hľa, tvoja mat­ka i tvoji bratia i tvoje ses­try ťa von­ku hľadajú. 33 A on im od­povedal: Kto je moja mat­ka, a k­to sú moji bratia? 34 A ob­zrúc sa do­okola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja mat­ka a moji bratia! 35 Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i mat­kou.

RoháčekMarek3