Roháček1. Petrov1

1. Petrov

Pozdrav. Veľká nádeja veriacich a ich blahoslavenstvo, aj v utrpeniach.1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii, 2 vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží! 3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych, 4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás, 5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase, 6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach, 7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta, 8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou 9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší, 10 o ktorom spasení snažne pát­rali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti, v­zťahujúcej sa na vás, 11 zpytujúc, na ktorý a jaký čas to oznamoval Duch Kris­tov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vo­pred o utr­peniach Kris­tových a o slávach za tým, 12 ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť. Svätí buďte! Draho vykúpení.13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus. 14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam, 15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní. 16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva 18 vediac, že nie porušiteľnými vec­mi, strieb­rom alebo zlatom, ste vy­kúpení z már­neho svoj­ho ob­covania, podaného ot­cami, 19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta, 20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás, 21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. 22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca 23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky. 24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol; 25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

Roháček1. Petrov1