Roháček1. Petrov3

1. Petrov

Úpravy ženám i mužom.1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova 2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie, 3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha, 4 ale skrytý srd­ca človek v ne­porušiteľnom krot­kos­ti a tichos­ti ducha, čo je drahocen­né pred Bohom. 5 Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, 6 ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu. 7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky. Kresťanské cnosti.8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní, 9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie. 10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti, 11 a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho. 12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. 13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého? 14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te, Posväcovať Pána v srdci, mať dobré svedomie, byť ochotný trpieť. Noe.15 ale po­sväcuj­te Pána Boha vo svojich srd­ciach a buďte vždycky hotoví zod­povedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krot­kou tichosťou a bázňou 16 majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie. 17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac. 18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom, 19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, 20 ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou), 21 ktorý aj nás, proti­ob­raz zach­ránených v korábe, za­chraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, ale dob­rého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Kris­ta, 22 ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli pod­riadení an­jeli, vr­ch­nos­ti a moci.

Roháček1. Petrov3