Roháček1. Petrov1,19

1. Petrov 1:19

ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta,


Verš v kontexte

18 vediac, že nie porušiteľnými vec­mi, strieb­rom alebo zlatom, ste vy­kúpení z már­neho svoj­ho ob­covania, podaného ot­cami, 19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta, 20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta,

Evanjelický

19 ale drahou kr­vou ne­vin­ného a ne­poškvr­neného Barán­ka, Kris­ta,

Ekumenický

19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok

Bible21

19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny